Anime Usernames: 999+ Cool Anime Username Ideas

Last Updated on January 3, 2022 by Mubashir Rafique

Here we have enlisted some of the best anime usernames that you will like. You can use them anywhere you want for free.

Anime is a Japanese animation style that combines 2D and 3D techniques. It was created by Osamu Tezuka in 1963. Since then, anime has become one of the most popular forms of entertainment around the globe. In recent times, anime has gained a massive fan base among young adults who enjoy watching anime series and movies. In fact, there are many anime conventions held all over the world where people come together to watch anime and meet their favorite characters.

If you‘re planning to launch an online store selling anime merchandise, you may want to consider using anime usernames for your products. These usernames are extremely popular among anime fans and can easily attract them to your website.

However, creating anime usernames isn’t easy. There are thousands of anime characters out there, and each character has his/her own personality. So, how do you create a username that will appeal to anime fans? Let’s find out.

Anime Usernames

There are tons of anime characters that have been created and they are all pretty cool. Some of them are even super famous. If you want to create a username for yourself on any social media platform, then you need to come up with a good anime username. This is especially true if you are trying to get into the anime community.

The following list contains some awesome anime usernames that you can use as inspiration for your own username:

 • Kagama Akiboru
 • Tien
 • Yato
 • Kawagita Sanpaku
 • ☁︎︎*ᴢᴇʀᴏ ᴛᴡᴏ*☁︎︎
 • Black Butler
 • Oshikami Mayogi
 • Ruthyon
 • Hitomi
 • Носок Дазая
 • Normanx
 • Hiroko
 • Yukihira from “Food Wars!: Shokugeki no Soma”
 • Tozaki Shinishisai
 • Asasaka Akesumi
 • Rarima Tadatsuki
 • Bartolomeo
 • Bellett
 • Hikaru of “Ouran High School Host Club”
 • Roronoa of “One Piece”
 • Takao
 • SummerAsta
 • Aika
 • Yuna
 • MessageDaily
 • Yuzuru of “Angel Beats”
 • Senashi Mitsutoki
 • Yuki_Kun
 • Antonio
 • Omone Yugotomo
 • Hoshi
 • Mitsuki
 • Dita
 • Miyu
 • Hirono Isakari
 • Sakisu Hanao
 • Bakkin
 • Captain
 • Amaza Hinobu
 • Michi
 • Editervi
 • Hatashita Hishiki
 • Erenjqegerr
 • Kotoko
 • BWithKit
 • Mizunuma Shiharu
 • Shinichi
 • Riku
 • Hayama from “Shokugeki No Soma – Food Wars!”
 • Mercury
 • Horisone Suketane
 • Edagome Bomoru
 • pres
 • Bereavela
 • Казуми
 • Igazaka Kahomaki
 • Renji
 • Tōshirō
 • Sumikami Kiyose
 • Uchidera Gosake
 • Komoruno Tami
 • Iwa-chan
 • Emobirdie
 • From Chobits
 • Takegawa Norako
 • Minayashi Atsuki
 • Celty of “Durarara!!”
 • Kashiwara Hohhiko
 • Misu
 • Erigor
 • Chise Ichinako
 • Sugarata Tanikemi
 • Grundyer
 • Aratake Kunizen
 • Noraki Kemuku
 • Gilbert of “Pandora Hearts”
 • Osayama Kinushi
 • Trunks
 • Bankuro
 • Fukukami Aritoki
 • Madoka
 • CartAsta
 • Amerxiast
 • Hiromi
 • Takasho Kawataro
 • Banzaburo
 • Yanahaya Saki
 • Natsushima Tsuzu
 • Lenzeroni
 • Masamaru Asyzuki
 • Kotone
 • Kawabe Akiromi
 • Kasai
 • Cynus
 • Alex
 • Tateraki Nobunibu
 • Bas
 • Adabara Orirobei
 • Shigure
 • Gareki from “Karneval”
 • Alenview

Cute Anime Usernames

People love anime characters and their stories. There are tons of anime characters online that you can use for your username. If you want to create a new account on any website, you can use these cute anime usernames. They are easy to remember and they look cool.

Below are some examples of cute anime usernames:

 • Crazync
 • Sohata Tsunji
 • Thefakerock
 • Furuyama Ashifusa
 • Tokoyami from “My Hero Academia”
 • Nagakino Maigeri
 • Edagaki Oridashi
 • Kenta
 • Aggie
 • tatsumessy
 • ProstoAnimeshnik
 • Finesterti
 • Neighborly
 • Kakashine
 • Batman
 • Haruki
 • xra
 • Rollingthundaa
 • Hadera Marehisa
 • Boma
 • Kanehisa Hajikari
 • Ogaya Kunimba
 • Tentacolle
 • Kubuto Etsugi
 • Mitake Kotada
 • Koga
 • Sora
 • Tomiko
 • Akabuki Yugohito
 • Yamato of “Suki-tte Ii na yo.”
 • SoundFlirty
 • From Fairy Tale
 • Haruo
 • Sōsuke
 • Kamaru Akekazu
 • N4ruto_
 • Kobamaki Hyohaku
 • Vollyking
 • Kanarima Ashiyaki
 • Komohara Tatsusumu
 • Arxmin
 • Ming-Ming
 • Skillfutu
 • Chin
 • Shirata Kaiki
 • Shizune from “Naruto”
 • Boys
 • Hataka Mumio
 • Haratsami Hoshisuki
 • Hirasu Masurisa
 • Kashime Kutsune
 • Takumi of “Maid Sama!”
 • Minagiri Arinaka
 • Yasukida Torao
 • Shitsuki Kinudoka
 • Conworal
 • Ohagiri Rize
 • Shirafumi Tamutoshi
 • Giruda
 • Butakha
 • Amakino Hokukazu
 • Kodakono Konoruri
 • Tabaru Tsukinase
 • Akago
 • Tatsuya
 • Koyayomi Miyakao
 • Motogaki Sakiko
 • Banchi
 • Exmaa
 • L U F F Y
 • Chie
 • Naruto
 • Enomori Isarumi
 • Oshimine Michinobu
 • Higaga Kato
 • Kazue
 • Akihiro
 • Mayuki Sukezan
 • kun
 • Haru
 • Koshiba Kuto
 • Kanon
 • Handsome_tooru
 • Mio
 • Sonic from “One Punch Man”
 • Yamamitsu Rikiko
 • Enayashi Norikeno
 • Kiaria
 • Otsuzaka Inekashi
 • Kisuke from “Bleach”
 • Amesugi Kazuraku
 • Momoe
 • Munda Shinzahisa
 • Igabata Sura
 • Wasaki
 • Jellal of “Fairy Tail”
 • Saburo
 • Сенпай
 • Taruno Kunao
 • Rakuragi Mamozane
 • Amane Ubuyashiki
 • Ming
 • Belo Betty
 • Izuku3
 • Homoto Minomaki
 • Nishi6noya
 • Yamcha
 • Adanagi Bainore
 • Chikako
 • Akumura_Rin
 • Katsuki from “My Hero Academia”
 • Luna

Anime Nicknames Generator

Anime nicknames are fun, quirky, and easy to remember. They also tend to be very popular among anime fans. If you want to get into the anime fandom, then you’re probably familiar with anime nicknames. These are often used as online handles, such as on Twitter, Facebook, and other social media platforms. There are thousands of anime nicknames available to choose from. We’ve put together a list of over anime nickname ideas for you to choose from.

You can use these anime nickname ideas to create your own anime nickname. Or you can just browse through them and find a few that you like. Either way, they’re sure to come in handy!

 • Midori
 • Mami from “Puella Magi Madoka Magica”
 • Elric
 • Koyawari Mayowara
 • Qturna
 • Ogaza Aimeko
 • Natsukami Jotada
 • Furuba Takatoru
 • Kirarixmm
 • ⚣Сенпай.. Глубже⚣
 • Homuro Haramichi
 • Masukite Hisatsuya
 • Hiki Tadiruki
 • Dozuno Kamizomi
 • Hironori
 • Doomni
 • Mikaxxa
 • Nirano Atsushai
 • Bohai
 • Ultear
 • Isesaka Fumikeno
 • nоrmаnsweet
 • Rustyrd
 • Ozaki
 • Broly
 • Masaru
 • Ami
 • BroccoliBoi
 • Hiradate Nakanoru
 • Ikeshi Kinukemi
 • Shizuko
 • Neko
 • Дебил со стажем
 • Shiyama Sude
 • Rika
 • Tōtōsai
 • Ayako
 • Miroku
 • Natsube Suketora
 • Nishibuto Masakishi
 • Pricelessiolo
 • Moyoshi Akofuyu
 • Enaza Ennonore
 • Lucy of “Elfen Lied”
 • Hamafumi Ennomba
 • Fukuhisa Hachimochi
 • Gyōmei Himejima
 • Edatagi Yugotomi
 • Makikono Kiyogisa
 • Quayleen
 • Amishiro Chikashi
 • Cygnus
 • Madara from “Naruto“
 • Fuchinari Geyuki
 • Haributo Hokao
 • Saika
 • Bakezo
 • ClawHelp
 • Kouki
 • Boried
 • Nori
 • Makimura Sakimari
 • Jiro
 • Ryuu
 • Barry
 • Karma of “Assassination Classroom”
 • Sekigai Uratu
 • Koyashima Yumara
 • Iwaka Juchiyo
 • Mochibu Sakari
 • Agahisa Setsurai
 • Kiyomi
 • Cameraboi
 • Hamakama Masakuhei
 • Umenagi Tsukitori
 • Hayakawa Sukeko
 • Himawari
 • Amizumi Kukize
 • Yui
 • Yoruichi
 • Hinamori
 • POPULAR NAMES ANIME
 • Shiro of “Deadman Wonderland”
 • Nana of “Nana”
 • Kanese Hyohi
 • Emiko
 • Hiroto
 • Mochiyoshi Jayasu
 • Organce
 • Yadaken Tsureo
 • Epiconia
 • Ahiru
 • Kurapika of “Hunter x Hunter”
 • See also 165+ Complete Animal Group Names Encyclopedia
 • Twinkleti
 • Baxcon
 • Horimori Shashin
 • Mitsuko
 • Maiko
 • Omowari Shinimasa
 • Kisuke
 • Nitagi Yusukoji
 • Hashimi Okasaru
 • Bacura
 • Adaroma Inekashi
 • Jesús
 • Yuu
 • Hiromu
 • Tsunade
 • Mizuta Chiyumi
 • Marymemary
 • Monashi Komaze
 • GoldGuy
 • Chow
 • Sekinagi Sanadoka
 • Meliodas
 • Ayano
 • Rie
 • Shiro
 • Fushita Imasuki
 • Yasutora
 • Alachno
 • Hamawata Aizumi
 • Otsutsuki Kanaga

Anime Usernames for TikTok

TikTok has become one of the biggest social media platforms in the world. There are over 600 million monthly active users on TikTok alone. And with more than 1 billion downloads, TikTok is one of the top apps in the App Store. If you want to get famous on TikTok, then you need to create a username that will allow you to stand out from the crowd and get noticed.

The best way to find a good anime username for TikTok is to look at other popular usernames and see how they got there. Below are some examples of usernames that were created for celebrities who are currently on TikTok.

Here we have listed the best anime usernames for TikTok that can be used by anyone:

 • Raza Tadasato
 • Kokono Isozane
 • Soundictr
 • Macatest
 • Ebiza Ayanomi
 • Uyewata Inato
 • Arini Kiyomon
 • IsCover
 • Inagami Yugodaira
 • Tahase Hisaro
 • Organized
 • Haruhi of “Ouran High School Host Club”
 • Fukumuro Genaga
 • Shichiro
 • Onii-chan
 • Yadayomi Irinomi
 • Chikage of “Hakuouki“
 • Jin
 • Sato Yahisa
 • Miyuki
 • Sadao
 • Kuro
 • Naru
 • Kokoro
 • Kikida Milimachi
 • Kiyoko
 • Riko
 • Ventakern
 • GoofyBest
 • Asirpa of “Golden Kamuy”
 • Kikyo
 • Motoshima Matabusuke
 • Albion
 • Logicom
 • Tarupt
 • Sayuri
 • Shizuka
 • Hideko
 • Isemachi Temi
 • Nezuko-chan
 • НаРkоТиk
 • Omobara Sako
 • Futase Takatane
 • Masusuchi Risuka
 • Yadamitsu Sukeharu
 • Surada Kawakan
 • Kurogae Nagagoro
 • Freya
 • Ding
 • Hamashiro Tokimami
 • Chiyama Miyaharu
 • Yorikaga Akishi
 • Kageyama
 • Stylerity
 • Wendy
 • Helpfusi
 • RyothLocal
 • Aisa
 • SisEatsyou
 • Tetsuya from “Kuroko’s Basketball”
 • Rika from “Air Gear”
 • Uzugami Sakunoru
 • Demiya Montahhiko
 • Fumio
 • Adasato Rimasu
 • Chit Sang
 • hikka
 • Mizuma Noriyuki
 • Enashino Kamekeno
 • Kimi
 • Masterphil
 • Meliodasメ
 • 𝘖𝘵𝘢𝘬𝘶オタク♡
 • Senpai
 • Tomio
 • Bolin
 • Toru
 • Asuchi Fukuyuki
 • Hiro
 • Tadao
 • Burger King
 • Suzumari Kumuro
 • Manaba Gokumo
 • Noburu
 • Maki
 • Rize from “Tokyo Ghoul“
 • Yuichi
 • Kirihira Yoshirako
 • Aiko
 • I love ANIME
 • Kamipikachu
 • Isotani Akimaro
 • Absalom
 • Mawakuwa Hachikio
 • OsqmuuBrocooliboi

Funny Anime Usernames

If you want to get into the anime industry, then you may want to consider creating a username for yourself on sites such as Twitter and Facebook. This could give you a chance to meet other fans who share your interest.

The following funny anime usernames can serve as inspiration for your username:

 • Okazuma Shinizan
 • Luffy
 • Snewor
 • Nisha
 • Tsukasa of “Shokugeki No Soma – Food Wars!”
 • nata
 • Hinaki Ubuyashiki
 • Izaya of “Durarara!!”
 • Raniana
 • Mozaki Baiyasu
 • Hiraku
 • Hatori
 • Orihime
 • 10_dough
 • Ayame
 • Aributo Tameisetsu
 • Charlotte from “Infinite Stratos”
 • Shinji
 • Noboru
 • Bujing
 • Zakura Nohiro
 • luna~
 • Bato
 • Fujimaki Sakukko
 • Muraki Motomao
 • Ichihara Komarako
 • Degaki Raifumi
 • Maes
 • Rokuro
 • Yukino
 • Seaboii
 • Higamiya Tosashi
 • Humansanik
 • Manahira Hyoka
 • ~Zer0TwO2~
 • Kuwamoto Urase
 • HellVikings
 • Agabe Nobuke
 • but oni-chan im only 12
 • Naoko
 • Isekono Norimei
 • Mana
 • Mightymiqasa
 • Kaltems
 • Rio
 • Kutsuki Marenibu
 • Nishigisawa Shukoji
 • ThiefZaib
 • From Inuyasha
 • Ikehata Shimoto
 • Hatsuharu
 • Poornasie
 • Rikimida Hyoshige
 • Mashiro Natsumi
 • Sakurako
 • Mochimitsu Sonoru
 • Kamiko
 • Lоlliрорrunааа
 • PitcherLeak
 • Okujima Maregawa
 • Uzusugi Matahaku
 • Rei
 • Ratase Shireo
 • Masawari Atsubusuke
 • Asahija
 • Tatsunuma Koyuki
 • Yane Hikumi
 • Akio
 • Adabaru Shurao
 • CoverageGurl
 • Kazuko
 • EverHoly
 • Nobu
 • Kumayuki Nagashai
 • Izanami
 • Noruru
 • Arishi Yorisai
 • Atsuko
 • Yamahisa Ageri
 • Manabi Yayaki
 • Mogami Ichimitsu
 • Izana from “Izana Wistaria First Prince of Clarines”
 • Shinobu Kochō
 • LinkMan
 • Icyhot
 • Ampacti
 • Yasawa Kezan
 • Ishimo Akihiro
 • Nephrite
 • NessNote
 • Jinedia
 • Chrollo of “Hunter x Hunter”
 • Kobata Jinzabaru
 • Osari Irinomi
 • Furunen Fukko
 • Fukukiri Kameho
 • Yorime Homeisetsu
 • Konikida Machihori
 • Karasvanoxteam
 • Kūkaku
 • HugzLegend
 • Ogabaru Yorike
 • Umeko
 • Hirosano Tsukia
 • Sugatomi Yakanoru
 • Ahho Desunen
 • Hamawagi Chotsuzan

Aesthetic Anime Usernames

In recent years, anime has become more popular than ever before. There are currently over 10 million fans of anime in the United States alone. This means there are millions of potential customers who would love to buy anime merchandise. If you want to capitalize on this trend, then you need to come up with a good anime username.

The following list contains some of the best and aesthetic anime usernames available online:

 • VeganFalls
 • Dai
 • Laxus
 • Worritype
 • Ebida Moshi
 • Glоssyса
 • Sakura
 • Amazon
 • Takegishi Tatsu
 • Tsubaki of “Soul Eater”
 • Ayumu
 • Kaido from “Super Lovers”
 • NezukoChaaan
 • Hatamiya Chinakuri
 • Ban Dedessinée
 • Demoto Merisa
 • Mako of “Kill la Kill”
 • Munagi Nonori
 • Rikitani Magisa
 • Isera Orinokoji
 • Studesi
 • Minabu Mumomi
 • Konishiro Sumitori
 • Trunks of “Dragon Ball Z“
 • Nagato
 • Inamisu Kedasu
 • Due
 • Akane
 • Michiko
 • Basilisk
 • Ren
 • Roy
 • Sasuke
 • Atmos
 • Uzusari Kukifuyu
 • Meng-Meng
 • Akito
 • Mawabe Aiyoko
 • Makoto
 • рilgrimiyа
 • Haru of “My Little Monster”
 • Uchiroma Reizuka
 • Fuda Mariru
 • Yasusaka Nobutoshi
 • Maki of “Jujutsu Kaisen”
 • Kotetsu
 • Bum-Ju
 • Sumiko
 • Miku
 • Enone Jinzarao
 • Archer
 • Hideo
 • Otsukuda Gesumu
 • NAOMI
 • Yakuguchi Tadatsu
 • Chubbydaichii
 • Beer VI
 • Akishige Ibukia
 • Mamoru
 • Tatsuyuki Norimoru
 • Akemi
 • Hayato
 • HoodWord
 • Manabu
 • Koyayoshi Matakko
 • Klein from “Sword Art Online”
 • Banchina
 • Asami
 • Rizumi Yaki
 • Nishikite Kurio
 • Chika
 • Ryo
 • Onama Hishiki
 • Fujimachi Yasudashi
 • Ogakuro Nakahei
 • Soo-Won of “Akatsuki no Yona”
 • Shoji
 • Fuery
 • Morimaru Hokujuro
 • Kuwataki Rayoshi
 • Matsubi Hokusho
 • Yorigiri Ichisake
 • MaxiMew
 • Inarima Gekoji
 • Zakada Toyobuchi
 • Uzubi Hirogeru
 • Okasaki
 • Inteches
 • Kichiro
 • Chouko
 • Titqnboii
 • Okanagi Shinizan
 • 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐚 𝐍𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚
 • Undertaker of “Black Butler”
 • Yukio
 • Shoichi
 • Belladonna
 • Katashi
 • Norio
 • Otaku
 • emmаsmооthie
 • Yori
 • Hachiro
 • Michiaki
 • Tsugawa Hoshimi
 • Kanatsuka Azudashi
 • Rogue
 • Mediviser
 • Itsuki
 • Suzumano Kamaro
 • Kagata Manadaira
 • Deda Yasuseki
 • Haikyu
 • Yaziwa Matsugeru
 • And
 • Manuma Aneyumi

Anime Usernames for Instagram

People love anime characters, especially those with superpowers. If you want to create a social media account for yourself, then you may want to consider using an anime username on Instagram. There are tons of anime usernames available for you to choose from. These include:

 • Nikita
 • Pleasurable
 • Yuri of “Yuri!!! on Ice”
 • Hamasaki Nobonpaku
 • Chitose
 • Waroma Keihei
 • Eri
 • Giyu from “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”
 • Galaxia
 • Kagashi Junirazo
 • Takewata Maekiko
 • Sataka Motobuchi
 • Umeshita Rimika
 • sᴇɴᴘᴀɪ_ɢɪʀʟ
 • Ruthyоn
 • Seiji
 • Hashikite Mamotan
 • Moon
 • Headvena
 • Tomo Atasine
 • Wakusaki Aka
 • Natsunaga Dainokoji
 • Seiichi
 • Wakana
 • Holo from “Spice & Wolf”
 • Hashitsuka Tokiyuki
 • Morikita Atsudasu
 • SаndSсаn
 • Masadate Makumi
 • Heаdvenа
 • BuffWoman
 • Horitani Ashiboru
 • Honoka
 • Fareit
 • Nani
 • Urnewsla
 • Kananda Kyuraku
 • Amekaki Fuyuna
 • Hisashi
 • Suzu
 • Natsu
 • Shikamaru
 • Momoka
 • Satashi
 • Intcatisla
 • Chi-Chi
 • Uyechi Mamosashi
 • Hinqtabokee
 • Gypsy
 • Iamvetr
 • Minoru
 • Raiden
 • From One Piece
 • Uzuraki Yusa
 • Batchee
 • Ichiwara Kamanji
 • Shogimoto Sakumoru
 • Higanaga Kunitaka
 • Bao
 • Miki
 • Aitaki Orinkei
 • ChampSpot
 • Kazuke
 • Sorbird
 • Takako
 • Watashii
 • Smartxy
 • Furima Kyoginori
 • NayborDoom
 • Osasho Shuhito
 • Bushi
 • Rin
 • Sanji of “One Piece”
 • Springcon
 • mоnаvhs
 • Kasumi
 • Kanuma Sashisai
 • Giyū Tomioka
 • Steinfo
 • Sakura of “Cardcaptor Sakura”
 • Betzalel
 • Kozo Kanamori
 • Sxkurablossom
 • Gurust
 • Hikari
 • Aremo Ganmi
 • Mitsuki from “Beyond the Boundary”
 • Kin
 • Mannerly
 • Mitsuru
 • MafiaHuman
 • Nezuko
 • Aini
 • Oshimo Miyamatsu
 • Janasto
 • Shadowth
 • Fukuwagi Yoshikazu
 • GirudaErehx
 • Ebisuchi Homba
 • Ming-Hua
 • саremоuсhe
 • Inosuke Hashibira
 • Kazemachi Orinatsu

Cool Anime Names For Girls

Today, anime is one of the most successful entertainment industries in the world. In fact, there are currently more than 1 billion people who watch anime around the globe.

In addition to being extremely popular, anime is also incredibly diverse. There are thousands of different anime series, movies, and TV shows. Some of them are based on real life events while others are completely fictional.

There are many reasons why anime is so popular. One of them is that it’s a great way to teach kids valuable lessons about life. Another reason is that it offers a safe space where children can express their creativity and imagination.

However, anime isn’t just for kids anymore. Adults enjoy watching anime too. They use it as a form of relaxation and stress relief. And since anime is so popular among adults, it makes sense that there would be plenty of adult anime names out there.

If you‘re looking for some really cool anime girl names, then you’ve come to the right place. We’ve compiled a massive collection of cute, funny, original anime girl names to help inspire you.

 • Dock
 • Bumi
 • Interen
 • Aries of “Fairy Tail”
 • Inori from “Guilty Crown”
 • Minami from “Baka and Test: Summon the Beasts”
 • Dailieldfi
 • Chiharu
 • Basil Hawkins
 • Oshiyoshi Benjitomu
 • Minato~
 • Cowboy Bebop
 • СоverаgeGurl
 • Nagashiro Isonore
 • Ishino Hyozen
 • Aya
 • Kiko
 • Mukuro
 • Kakashi from “Naruto”
 • Yashikaki Atachu
 • Uratsuka Ryumuku
 • Bulla
 • Sugagi Ashishi
 • Hirasawa of “K-ON!“
 • Cain
 • Satoko
 • Ishinaha Daichiro
 • Rikihata Wakarumi
 • Metal Alchemist
 • Fumiko
 • Hararagi Norihhiko
 • Taiki
 • Bastille
 • Yakukaki Botaro
 • Inuyasha of “Inuyasha”
 • Airi
 • Atsumu
 • Kenichi
 • Masudera Takesu
 • Abdullah
 • Ebigata Yunsei
 • Kohaku
 • Kеn
 • Miho
 • Marika of “Nisekoi”
 • Paranite
 • Enato Amane
 • Eiko
 • Ishikita Taniho
 • Zima
 • Kaneki
 • Kaedex4eyes
 • Sesshomaru of “Inuyasha”
 • Kirara
 • Tosho Soshida
 • Lisanna
 • Anjo
 • Nokuwa Kanzaki
 • Agagae Yutake
 • Middariisycho
 • Fujibashi Fuhana
 • Hiroshi
 • ifsсаrаmоuсhe
 • Vegeta
 • Agsilly
 • Ohatase Kagekusho
 • WritingNum
 • Yamato Tanitsune
 • Nanami
 • Noshiba Shikira
 • Masato
 • Acqueli
 • Kamirima Rasa
 • Takeyomi Norikichi
 • Shuji
 • Hajime
 • Baldyx
 • Sakukuma Nobokoto
 • Arata
 • Yamoto
 • Yuri
 • Masahiro
 • Mirajane
 • Maruka Kyutane
 • ⁰⁰²•私нιмιкσツ
 • Chiyo
 • Levi
 • Miko chan
 • Manami
 • CriticCrash
 • Rin of “Blue Exorcist”
 • Fuchibe Baisuke
 • Kurogae Ariyaki
 • Suzume
 • NateDoom
 • ScoopNinja

Badass Anime Usernames

Anime was created by Osamu Tezuka back in 1963. Since then, anime has become one of the most popular entertainment genres around the globe.

Today, there are thousands of different anime characters out there. Some of them are famous, while others are obscure. But all of them share one common trait – their badassness.

In fact, many people consider anime characters to be the ultimate superheroes. They’re strong, brave, and fearless. And they’re always ready to save the day. So, if you’re looking for a way to stand out among the crowd, why don’t you try creating your own anime username?

You might think that it would be hard to come up with something original, but we’re here to prove you wrong. Go through below list of badass anime usernames that will impress you a lot:

 • Lazuli
 • Verrion
 • JanLegend
 • Chung
 • Otosato Kamabuchi
 • Amakiri Hosayuki
 • Hiroyuki
 • Masa
 • Kurondo Kunri
 • Masakaga Okikusho
 • Ayaka
 • Sashabrus
 • Kawani Jushika
 • Saki
 • Hisako
 • Kishino Kyokuro
 • Hotaru Haganezuka
 • Ishinoda Aneme
 • Leafa of “Sword Art Online”
 • Kiyoshi
 • Kei
 • Wrath
 • Shirakono Dohei
 • Kodahira Seinori
 • Freepl
 • Muto Azugai
 • Makise Chinobu
 • Kuwagami Motodon
 • Sekima Tsunenao
 • Aganari Hihide
 • Morgan
 • Rin from “Naruto”
 • Kaito
 • Cripxyarmin
 • Sirius Black
 • Kurosari Hokutoshi
 • Chiyoko
 • Ichiro
 • Rina
 • Ayato
 • Ataka Tamatada
 • Ogakaki Shazushi
 • Kamigi Yorikusho
 • Zatsami Akesaburo
 • Nishita Bomochi
 • Misato
 • Minaga Atsumao
 • Kaneki Ken
 • Toga of “Vampire Knight”
 • Rakugami Azumiju
 • Videl
 • Gewermar
 • Adabara Yakakko
 • Noda Hachinori
 • Sosuke from “Bleach”
 • Kaneruta Chinata
 • Kirimatsu Riyoko
 • Shika
 • Kowa Motosine
 • Aimi
 • Broadwayre
 • Yoshitomi Nochiro
 • Kouta
 • Kaoru
 • Fujindo Fuyunomi
 • Arrow
 • Daichi
 • Kazuki
 • Arara gomen
 • Kazesho Yusumichi
 • Higami Junikichi
 • Natsuga Minezumi
 • Trafalgar of “One Piece”
 • Gamblequeen
 • Masao
 • Kurokama Sosayuki
 • Jembevy
 • Wakushige Hajisuka
 • Ryoto
 • Sebastian of “Black Butler”
 • Soda Tsukisami
 • Kinobira Baitsuya
 • Spreanb
 • Katagiri Takaboru
 • 𝓐𝓷𝓲𝓶𝓮𝓔𝓭𝓲𝓽
 • Aruta Chikimi
 • Chey
 • Furutanda Sakirari
 • Uchiha ITACH
 • Invel
 • Чорные чулочки
 • Hapivirus
 • Ryō
 • Kurogome Toshiru
 • Kirito from “Sword Art Online”
 • Popular
 • Dowagi Ryoyo
 • Sayoko
 • Wakabuto Keijime
 • СlаwHelр
 • Bowmani
 • Masahiko
 • Bright Child
 • Kawahei Hyoyori
 • Yasu
 • Hashimuro Hachikazu
 • Uzumаkix
 • Allen
 • Informative
 • Okukino Matsu
 • Haruka from “Free!”
 • Kurozaka Montanari
 • Jun
 • Shinigami
 • Fukutsami Orirobei
 • BauerCat
 • Nerdyray
 • Akira
 • Rangiku of “Bleach”
 • Ariba Hisatsugu
 • Mami
 • Ritsu
 • Kagatsuka Mamohei
 • Minako
 • Katsuro
 • Kaedexeyes
 • AkiraNanako
 • Kouzou
 • Talesby
 • Narindo Motonari
 • Asuka
 • Natsuko
 • Alisa
 • Conworal
 • Zeref
 • Dogi Morazo
 • Hiroaki
 • Reiko
 • Bottersu
 • Tomigata Rurisu
 • Tsukuyo of “Gintama”
 • Bao Huang
 • Yuki from “Fruits Basket”

Anime Usernames

How to Create Usernames for Anime

Anime usernames can be tricky to come up with, especially if you don’t have any experience with anime. In this article, we’ll give you some advice on how to choose a good anime username.

Choose a Unique Username

Anime usernames are unique because they’re usually based on characters from popular anime series. However, there’s no reason why you can’t use a character from one anime and combine it with something else.

For example, let’s say you wanted to use Naruto Uzumaki. You could use his name and add “-Kun” to it (Naruto-Kun). Or you could just use his name and change the spelling (Narutokun). Either way would be fine.

You can also use a character from another anime series. If you want to use Sailor Moon, you could use her name and add “-chan” to it (Sailor-chan).

Think About Your Personality

The last thing you want to do is pick a username that doesn’t match your personality. If you’re a shy person, then you probably shouldn’t pick a username that shows off your personality.

If you’re outgoing, then you might want to pick a username that reflects that. Maybe you’d like to pick a username that says “I’m a big fan of anime.”

Don’t Pick Something Too Short

When picking an anime username, try to avoid choosing something that’s too short. This is because many anime fans tend to shorten their usernames. So if you pick a username that’s too short, chances are someone else will pick it before you get a chance.

Also, keep in mind that some websites may require you to enter your full username. So if you pick something that’s too short, you won’t be able to log into your account.

Related:

400 Emo Usernames

400+ Usernames For Tiktok

Mubashir Rafique

Mubashir Rafique, founder of Worth Start, a young and energetic entrepreneur. He has been working as a Branding Specialist On different platforms.