450 Male And Female Celtic Names For You

Last Updated on December 3, 2021 by Mubashir Rafique

Here you will find some cool and catchy Celtic names that you will surely like. These are some best and well-known names and you can use them anywhere you want.

You can share them with your friends and also you can use them for your own personal use. Don’t forget to check our website for some more unique and clever names.

We have a huge variety of business names that will help you to name your own business in no time. We also have provided some slogans and taglines that you can use to encourage yourself and also your employees.

So without wasting any single second of your precious time, let’s dive in and get some clever names.

Celtic Names

Below are some best cute and catchy Celtic names:

 • Magaidh MacCuinnleis
 • Seaghdh MacDhubhthaich
 • Domhnall MacIllOnchon
 • Ennis
 • Eanruig MacDhuibh
 • Lowen
 • Taran
 • Raodhailt Ciarach
 • Murough
 • Gawen
 • Anngus
 • Criosaidh O’Cain
 • Kimble
 • Driscoll
 • Aphria
 • Pàra MacÀidh
 • Maeve
 • Boudicca
 • Aart
 • Petrok
 • Jennielee
 • Sabreena
 • Ruaidrí
 • Mathghamhain
 • Rudhek
 • Bran
 • Gruffudd
 • Tadhg O’Brolchain
 • Ciorstaidh MacGumaraid
 • Davydh
 • Trahern
 • Beathag MacGill’Easbaig
 • Sabrina
 • Siùbhan MacTheàrlaich
 • Trystan
 • Cian
 • Dubhshláine
 • Patrick
 • Brighde MacCiomalain
 • Lee
 • Ealasaid MacGiobain
 • Tormod Mac’Ill’Eathainn
 • Bhatair Flimean
 • Maoilios Catach
 • Sìomon MacLulaich
 • Arthurene
 • Ailpein
 • Toutorix
 • Giorsal Mac’IlleDhuibh
 • Simeag Sginnearach
 • Enyon
 • Tristram
 • Curstaidh MacIlleBhuidhe
 • Brin
 • Rian
 • Pascow
 • Josep
 • Morrow
 • Jowan
 • Kiera
 • Máedóc
 • Boyd
 • Grannd MacDhùnShléibhe
 • Colla MacÌomhair
 • Sìlis MacMhaolain
 • Bazza
 • Lóegaire
 • Tremaine
 • Nansaidh Leòideach
 • Aherin
 • Cadan
 • Bhatair Siosal
 • Beathag MacCaisgein
 • Kimball
 • Brionne
 • Raonaid MacCain
 • Beitris GillAndrais

Male Celtic Names

Enlisted you will see some male Celtic names:

 • Gill-Eòin MacBhradain
 • Calaminag MacIllDheòra
 • Dougall
 • Frang Coineagan
 • Fedlimid
 • Sabreen
 • Maeleachlainn
 • Afrikah
 • Tris
 • Malamhìn Cailbhin
 • Ahearn
 • Cieria
 • Ailidh
 • Siùsan GillEasbaig
 • Hamish
 • Devaughn
 • Calaminag MacGilleMhartainn
 • Tremain
 • Mata MacCaluim
 • Eoghann
 • Óebfinn
 • Peadaran Moireasdan
 • Cormac MacIlleDhonaghart
 • Bryok
 • Arthene
 • Tristian
 • Breac
 • Seamas
 • Haco
 • Aodh
 • Lucrais Dùbhghlas
 • Pàdraig MacFuirigh
 • Colm
 • Màiri Deòir
 • Al
 • Finnian
 • Quinn
 • Shannon
 • Barwyn
 • Arturo
 • Dànaidh MacAsgaill
 • Aithne
 • Bricio
 • Apirkah
 • Liùsaidh MacFhiongain
 • Brennus
 • Tramayne
 • Leagsaidh MacEalar
 • Ciorsdan MacAmhlaigh
 • Corraidhín
 • Áedán
 • Apirka
 • Ninian
 • Cormac
 • Ardra
 • Aleck
 • Blaine
 • Enda
 • Herin
 • Pàl Todt
 • Drustan
 • Oilbhreis MacMhòrdha
 • Trevor
 • Beathag MacConaill
 • Aphfrica
 • Dior-bhail Frisealach
 • Uilleachan MacCruimein
 • Camie
 • Mìcheil MacDhòmhnaill
 • Tramaine
 • Lynn
 • Cillian
 • Morgan MacCòmhghan
 • Tramain
 • Marc MacPheadair
 • Tristen
 • Peadar MacAnndrais
 • Malmhìn MacAmbrais
 • Yestin
 • Marc MacAmhlaigh
 • Donnchadh MacIll’Éidich
 • Drest
 • Peadar MacNiallghais
 • Arthur
 • Luigsech
 • Doireann
 • Argyle
 • Arther

Old Celtic Names

Following is the list of some old Celtic names:

 • Arlina
 • Crìsdean MacIll’Fhaolain
 • Rhiannon
 • Barabla Lìosach
 • Toirdelbach
 • Sabryna
 • Malcolm
 • Aigneis
 • Hedrok
 • Prainnseas Dalais
 • Crìsdean Caileanach
 • Milread MacPheadarain
 • Bradán
 • Mòrag Roid
 • Arte
 • Pàl MacÀdhaimh
 • Eòghann MacDhàibhidh
 • Arthelia
 • Afrika
 • Aimil MacIlleBhàin
 • Frangean Giobsan
 • Conall
 • Artis
 • Allie
 • Donnchad
 • Artina
 • Airic
 • Binnie
 • Niall Dalais
 • Tòmas Barrach
 • Pàdair Ailpeanach
 • Aonghus
 • Jeffra
 • Sìonag Robasan
 • Jori
 • Betha
 • Rowan
 • Africa
 • Donnchadh Peadarsan
 • Ahern
 • Sweeney
 • Taliesin
 • Connor
 • Aife
 • Keeley
 • Sean
 • Adair
 • Ahearne
 • Daibhidh MacIlleChaluim
 • Gille-Caluim MacFhionghuin
 • Rhain
 • Ruairidh
 • Aidan
 • Peran
 • Cathasach
 • Cynbel
 • Fionnghall MacPheadair
 • Tremayne
 • Ailis
 • Iagan MacRoithridh
 • Ianatan MacTiridh
 • Cadeyrn
 • Clesek
 • Cahal
 • Mathi
 • Tristan
 • Arthurette
 • Fionnlagh
 • Maxwell
 • Harailt Stiùbhartach
 • Fáelán
 • Aherne
 • Benesek
 • Uilleachan MacSuain
 • Austol
 • Caomh
 • Artturi
 • Máel Sechlainn
 • Ciorstag Glas
 • Iagan MacSheòrais
 • Niall MacShimidh
 • Suibhne
 • Leitis MacRaoimhin
 • Kimbell
 • Kincaid
 • Boudica
 • Fionn Tuairnear

Unique Celtic Names

Below are some best famous unique Celtic names that you can use:

 • Kytto
 • Bréanainn
 • Arlana
 • Arthmael
 • Pembroke
 • Artro
 • Ailpein Caimbeulach
 • Samuel Breathnach
 • Morcant
 • Gordon
 • Galchobhar
 • Artor
 • Mànas MacIlleBhàin
 • Gawain
 • Mungan MacPheidearain
 • Goron
 • Aingeal
 • Bronwen
 • Isolde
 • Clyde
 • Kimbal
 • Ealar Todt
 • Steaphan MacBhàididh
 • Domnall
 • Ciarrah
 • Ciannait
 • Brìghde Moireasdan
 • Siubhan MacLughaidh
 • Seisyll
 • Aingealag MacMhaolain
 • Airell
 • Artia
 • Rewan
 • Annan
 • Colleene
 • Santo
 • Pembrook
 • Èibhlin MacThomaidh
 • Gill-Iosa Ceanadach
 • Blair
 • Arthuretta
 • Nechtan
 • Afric
 • Ke
 • Seathan MacLulaich
 • Leen
 • Fionn MacCùga
 • Artie
 • Dugall
 • Marsail MacIomhair
 • Donndubhán
 • Tàmhas MacUrchadain
 • Teàrlach MacDhuibh
 • Fionn Mathanach
 • Arthek
 • Affrica
 • Ùna MacIlleChathbhaidh
 • Caylei
 • Morgan
 • Uailean MacDiarmaid
 • Avon
 • Maureen
 • Aifrica
 • Prainnseas MacPheadarain
 • Diddie
 • Aeron
 • Caeley
 • Tristin
 • Caratacos
 • Curstaidh MacIlleBhàin
 • Muire MacMhathain
 • Dior-bhail MacAdhaimh
 • Nuallán
 • Daniel Seathanach
 • Cador
 • Drummond
 • Sebrina
 • Aine
 • Leitis MacIlleMhìcheil
 • Comhnall MacAoidhein
 • Artrice
 • Brody
 • Douglas
 • Doirin MacIll’Fhaolain
 • Eumann MacThomaidh
 • Glynn
 • Caden
 • Ailig Peutan
 • Wella
 • Pawl
 • Bhioctoria Baran
 • Sìm GilleChriosd
 • Fionnghall Peadarsan
 • Nynniaw
 • Eacharn MacFhearghail
 • Raghnall MacMhurchaidh
 • Eachann MacBhradain
 • Artheia
 • Arthfael
 • Keith
 • Deorsa Niocalsan

Ancient Celtic Names

Enlisted you will see some funny ancient Celtic names:

 • Mihal
 • Boadicea
 • Pandra
 • Ailios MacMhannain
 • Máel Sechnaill
 • Branok
 • De
 • Artur Puidreach
 • Hearn
 • Kenwyn
 • Dubhthach
 • Carantok
 • Brasil
 • Edern
 • Bricius
 • Simeag Ailpeanach
 • Dior-bhorgàil MacPhàrlain
 • Athdar
 • Dugald
 • Brigantia
 • Gavin
 • Casworon
 • Siùsaidh MacIll’Fhaolain
 • Fionnghall Lìos
 • Deirdre MacIlleBheathain
 • Caratacus
 • Alisdair
 • Maolruibh MacFhiongain
 • Artlette
 • Sabrene
 • Angus
 • Gwrtheyrn
 • Cormag
 • Marsaili MacAsgaill
 • Merlin
 • Lugubelenus
 • Iòsaph MacFrìdeinn
 • Tomag MacMhaighstir
 • Aisling
 • Jacka
 • Talek
 • Cadmael
 • Brionna
 • Camey
 • Daibhidh MacRaonaill
 • Duncan
 • Sebreena
 • Ainsley
 • Luthais MacCathbhaidh
 • Caomhán
 • Aindreas Dunaidh
 • Peadar
 • Gormlaith Sgot
 • Marcas MacGumaraid
 • Affrikah
 • Aiden
 • Moire Ìomharach
 • Seòras Leòideach
 • Zabrina
 • Aonghas
 • Meryasek
 • Campbell
 • Sim MacPhàic
 • Torcull MacRaoiridh
 • Ealar MacMhunna
 • Arthurine
 • Cuidightheach
 • Vercingetorix
 • Bridget
 • Locryn
 • Friseal MacCuidhein
 • Brian
 • Birigita
 • Pàra MacPhàdraig
 • Morrowe
 • Gill-easbuig Còmhan
 • Ailbeart MacIlleMhoire
 • Corentyn
 • Arthurina
 • Tristam
 • Callum
 • Doileag MacIlleBhlàthain
 • Siùsan Suthurlanach
 • Daividh
 • Graham
 • Eógan
 • Cairbre
 • Ceit Bhàsa
 • Eanraig MacBheathaig
 • Rhys
 • Iomhar Sutharlainn

Celtic Warrior Names

Following is the list of some Celtic warrior names:

 • Deidre
 • Cauleyne
 • Seumas MacIonmhainn
 • Casek
 • Ruairidh MacCòiseam
 • Arrt
 • Art
 • Angusina
 • Somhairle Cuimein
 • Gòrdan Crannach
 • Costentyn
 • Sluaghadhán
 • Ealar MacRabaidh
 • Simidh MacIlleBhris
 • Mewan
 • Solamh Tàillear
 • Curstag MacMhanachain
 • Gwendolyn
 • Eubh Glas
 • Seòsaidh MacEachairn
 • Tòmachan Rathais
 • Arlynn
 • Rut Ambarsan
 • Affricah
 • Seaghán
 • Kimbel
 • Cunobelinus
 • Raghnall MacDhubhaig
 • Gormall MacMhaolDòmhnaich
 • Tàmhas MacIlleNaoimh

Celtic Names

How to Create Your Own Celtic Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a good name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Celtic Names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create simple and unique names

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

Here is a list of short and clever names.

 • Deòiridh MacIll’Fhialain
 • Artice
 • Arto
 • Caiside
 • Kitto
 • Fedelmid
 • Finn
 • Jago
 • Artus
 • Cynwrig

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something that is specific and not too common.

Make it memorable.

Celtic Names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the names that include hard to spell words.

Here are some examples of easy inspiring names.

 • Catrìona MacPhàil
 • Arthuro
 • Beitidh MacCorcadail
 • Sabrinna
 • Arran
 • Arailt Tolmach
 • Frang MacGobhainn
 • Deorsa
 • Africah
 • Ailill

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related: 450 Effective Vocal Group Names Ideas