Chinese Nicknames: 200 Adorable and Creative Names

Last Updated on January 30, 2022 by Mubashir Rafique

In this article, we will share with you some cool and funny Chinese Nicknames. You can use these nicknames anywhere you want for free. Make sure to select such a name that will impress everyone.

A nickname is a word used to describe someone or something. In this case, it refers to a person who uses a certain name. Nicknames are usually used by people who share a similar personality trait or characteristic. They might use them to refer to each other, or even just to their friends.

In fact, there are many different reasons why people use nicknames. Some people use them to identify themselves better. Others use them to show off their uniqueness. And others use them to express their feelings more easily.

Regardless of the reason, nicknames are extremely useful. They allow us to quickly communicate our thoughts and feelings to others.

However, sometimes, it can be difficult to come up with a good nickname for ourselves. We often struggle to think of a witty way to describe ourselves. But luckily for you, we‘ve collected a massive list of catchy, funny, and original Chinese Nicknames for you to choose from. So, let’s start browsing through these amazing nicknames.

Chinese Nicknames

 • Xiao HuaiDan
 • QingMei ZhuMa
 • Xiao Feng
 • Xiao ALi
 • La Mei
 • Ya Tou
 • Jian TouMen
 • Hong Niang
 • Xiao BenDan
 • Bao Ba
 • Da Zui
 • Wai Zi
 • Tai Hou
 • Nan Shen
 • Nan Nan
 • Nen BaoBao
 • Zhai Nan
 • Ji Ke
 • Xi Yang Yang
 • Xiao MeiRen
 • Fu Jun
 • Ke Ke
 • XiaoAo JiangHu
 • Ting Ting
 • TianTian

Cool Chinese Nicknames

 • Zheng Tai
 • Lao LiuMang
 • Shu Xi
 • Bai JinNv
 • Xiao QingQing
 • Da Ye
 • Xiao TianShi
 • Ma Hua
 • Jin Guo
 • Xiao XianRou
 • Yin Chi
 • He Shang
 • Ben Dan
 • Lu Chi
 • Hua Chi
 • Ling Er
 • Meng Bao
 • Xiao Cao
 • Mian Mian
 • Xiao MeiNan
 • Dian Dan
 • Ye LiangChen
 • Er Bao
 • Lan Piao
 • Tang Tang

Unique Chinese Nicknames

 • Xiao Hua
 • Sha Gua
 • Da XiaoJie
 • Niang Zi
 • Zuo PieZi
 • Xiao MianYang
 • Dai Tou
 • Ai Ren
 • Liang Ren
 • Shuang MaWei
 • Xiao JieJie
 • Ma LiSu
 • Xiao DongXi
 • Qing Guo
 • Mei Mei
 • Jin ZhenGu
 • Da Bao
 • Xiao TaoQi
 • Mo Wang
 • Shu Dai
 • Nuan Nan
 • Lao Da
 • Xue Jie
 • Xiang Gong
 • Fo XiNan

Funny Chinese Nicknames

 • Shen Shi
 • Ao Jiao
 • Ba Ba
 • Xiao XianNv
 • Da Pang
 • Le Le
 • Jun Zhu
 • Xue Er
 • Ben Ben
 • Ge Ge
 • Jia LiDun
 • LaoHaoRen
 • Xi Jing
 • Xi Fu
 • Du YanLong
 • Xiao Pang
 • Qiu Qiu
 • Xiao NenRou
 • Lao Tou
 • Jing Er
 • Sha Mao
 • Jian Jian
 • Xiao Tang Yuan
 • Huang Amma
 • Lao Gong

Creative Chinese Nicknames

 • Xiao BaoBei
 • Xiao PingTou
 • Long AoTian
 • Zhu Zhu
 • Meng Mei
 • Di TouZu
 • Xiao Qin
 • Qing Cheng
 • Xiao DaoDan
 • Nei Zi
 • HeDongShi
 • Yi Yi
 • Yu Jie
 • Xiao KeAi
 • Te KunSheng
 • Xiao GuaPi
 • Cu Gang
 • Mai Dou
 • Lao Po
 • Zong Cai
 • Xiao ZuZong
 • Mao Mei
 • Chun YeMen
 • Ji RouNan
 • Ling Dao

chinese nickname

What are types of nicknames you could use?

 • Personality based nicknames
 • The shortened full name nickname.
 • Noun nicknames
 • The different language nickname. The backstory nickname.
 • The gangsta type names.
 • The sickening couple nickname
 • Work based names
 • Incidental nicknames

Things to Remember While Choosing a Nickname

Nicknames play a huge role in how we interact with others. We use them to identify ourselves, connect with other users, and build relationships with each other. Below are some tips to choose a good nickname.

Brainstorm Your Ideas

Start by brainstorm what words could fit into a nickname. In my Chinese Nicknames, I use combinations that are appealing to the eyes, interesting to others, convey my personality, and are easy to spell and pronounce. For example, here are some of the best Chinese Nicknames that I have brainstormed:

 • Duo Duo
 • Dai Mao
 • Bo LiXin
 • Dian BoNv
 • Nv HanZi
 • Tian Tian
 • Ji ShuZhai
 • Xiao ZaiZi
 • Xiao GenBan
 • Lao Tie
 • Xiao YaoJing
 • Qi GuanYan
 • Dou Dou
 • Gao FuShuai
 • Da Xia
 • Xuai Ruozhi
 • Lao Wang
 • Mie Mie
 • Fu Ren
 • BeiBei
 • Ai Fei
 • Ya CaSu

Shortlist Your Ideas & Suggestions

Once you’re done brainstorming, go through your ideas and select a handful of them. You can keep those that are catchy, memorable, and reflect your personality. Remove the rest of them and get to the next step.

Keep It Short and Simple

We have seen in a lot of places that short and simple nicknames are liked by people a lot. In fact, people love it when you call them with a simple nickname.

Someone lucky would be able to get a short nicknames these days because all the short ones are already taken by people. Here are some examples of short and simple Chinese Nicknames:

 • Xiao JinYu
 • Qian Jin
 • Mao MaoChong
 • Luo Li
 • Nv Shen
 • Xiao KaoLa
 • Yan Jing
 • Lai Fu
 • Guan Ren
 • Mao Nu
 • Bao Bao
 • RouRou
 • Ji You
 • Si Gui
 • Nv QingNian
 • Xiao JiaoQi
 • Yuan Qi
 • Niu Niu
 • Xiao DaiMeng
 • Hua Fei
 • BaoBao
 • Gui Mi
 • DongFang BuBai
 • Bing MeiRen
 • Dian Dian

Get Some Feedback & Suggestions

Now that you’ve selected a few Chinese Nicknames ideas, it’s time to gather some feedback. Ask your friends and family for their opinions. Also ask people in your network for their thoughts. Don’t forget to include your parents, siblings, teachers, and friends.

Make Sure to Choose a Unique Nickname

Having a unique nickname have a lot of advantages. You won’t get confused by people with someone else having the same nickname. So, give it a try.

Adam Nickname: 200 Cool Nicknames For Adam