400 Best And Cool Titan Names

Last Updated on December 21, 2021 by Mubashir Rafique

If you want some interesting titan names that can help you in each and every step then, this blog is for you because, I have provided some outclass names that will solve your problems. So without wasting your time click and use these names and get positive feedback.

Titan Names

Here are some cool and catchy titan names that you can use:

 • Adelotan (Uncertainty, Ᾰ̓Δηλότης)
 • Booth
 • Penelope
 • Megetham (Greatness, Μέγεθος)
 • Drakan (Dragon, Δρᾰ́Κων)
 • Argim (Rest, Ἀργῐ́Ᾱ)
 • Atīmia (Dishonor, Ᾰ̓Τῑμῐ́Ᾱ)
 • Akhthace (Sorrow, Ἄχθος)
 • Samwell
 • Kteabe (Comb, Κτείς)
 • Aethabo (Fire, Αἶθος)
 • Elephas (Elephant, Ἐλέφᾱς)
 • Lukan (Wolf, Λῠ́Κος)
 • Arete
 • Xiphabo (Sword, Ξίφος)
 • Argillabe (Clay, Ἄργιλλος)
 • Argo
 • Kordū́Ler (Club, Κορδῡ́Λη)
 • Achilles
 • Agorar (Marketplace, Ἀγορά)
 • Anonumos (Nameless, Ἀνώνυμος)
 • Lasthe (Mockery, Λάσθη)

Greek Titans Names

Following are some best creative Greek titan names that you will like:

 • Asteria
 • Astrapes (Lightning, Ἀστρᾰπή)
 • Odysseus
 • Philia (Friendship, Φιλία)
 • Koman (Coma, Κῶμα)
 • Mania (Madness, Μᾰνῐ́Ᾱ)
 • Ephialtes (Nightmare, Ἐφῐάλτης)
 • Harmoniar (Harmony, Ἁρμονία)
 • Griffin
 • Leander
 • Skopaëe (Observer, Σκοπός)
 • Khalkace (Copper, Χαλκός)
 • Knephaa (Darkness, Κνέφας)
 • Aesa (Destiny, Αἶσᾰ)
 • Aphrosuneh (Folly, Ἀφροσύνη)
 • Thambaa (Amazement, Θᾰ́Μβος)
 • Knodalon (Beast, Κνώδᾰλον)
 • Thambos (Amazement, Θᾰ́Μβος)
 • Balanaes (Oak, Βᾰ́Λᾰνος)
 • Ekhthrar (Hatred, Ἔχθρᾱ)
 • Nephele
 • Endymion

Female Titan Names

Enlisted are some clever female titan names for you:

 • Irene
 • Nyx
 • Oceanus
 • Ekstasis (Ecstasy, Ἔκστᾰσῐς)
 • Gamaes (Marriage, Γάμος)
 • Calypso
 • Genesias (Birthday, Γενέσια)
 • Morpheus
 • Troy
 • Krounabe (Watercourse, Κρουνός)
 • Monos (Forsaken, Μόνος)
 • Ankhisteiar (Kinship, Ἀγχιστεία)
 • Cadmus
 • Adamabo (Adamant, Ἀδᾰ́Μᾱς)
 • Kodon (Bell, Κώδων)
 • Lussam (Fury, Λύσσᾰ)
 • Daïyx (Battle, Δάϊς)
 • Dikaiosune (Righteousness, Δῐκαιοσῠ́Νη)
 • Kakotaëe (Cowardice, Κᾰκότης)
 • Pallas
 • Watkins
 • Apologan (Fable, Ἀπόλογος)
 • Ephorabo (Overseer, Ἔφορος)
 • Epiphany
 • Agraes (Agriculture, Ἀγρός)
 • Kaes (Doom, Κήρ)
 • Dipsan (Thirst, Δῐ́Ψᾰ)
 • Leimon (Meadow, Λειμών)
 • Psallor (Chant, Ψάλλω)
 • Thrasos (Courage, Θρᾰ́Σος)
 • Zephyr
 • Psukhe (Spirit, Ψυχή)
 • Ekstasis (Ecstasy, Ἔκστᾰσῐς)
 • Thesaurabe (Treasure, Θησαυρός)
 • Keraunace (Thunderbolt, Κεραυνός)
 • Hestia
 • Martus (Martyr, Μᾰ́Ρτῠς)

Cool Titan Names

These are some best amazing cool titan names that will surely inspire you:

 • Ajax
 • Hagneian (Purity, Ἁγνείᾱ)
 • Gamais (Marriage, Γᾰ́Μος)
 • Hagnismos (Purification, Ᾰ̔Γνῐσμός)
 • Perseus
 • Gaza (Treasure, Γᾰ́Ζᾰ)
 • Pan
 • Iris
 • Graphen (Drawing, Γρᾰφή)
 • Akrateiam (Self-Indulgence, Ᾰ̓Κρᾰ́Τειᾰ)
 • Atalanta
 • Psukher (Spirit, Ψυχή)
 • Lethe (Forgetfulness, Λήθη)
 • Gnosis (Fame, Γνῶσῐς)
 • Gamabo (Marriage, Γάμος)
 • Athanasia (Immortality, Ᾱ̓Θᾰνᾰσῐ́Ᾱ)
 • Thambace (Amazement, Θᾰ́Μβος)
 • Bounos (Altar, Βουνός)
 • Geneveve
 • Parthenios
 • Doremah (Gift, Δώρημᾰ)
 • Dionysius
 • Cardin
 • Wylde
 • Lalema (Chatterer, Λάλημᾰ)
 • Gamabe (Marriage, Γᾰ́Μος)
 • Agnosian (Ignorance, Ἀγνωσῐ́Ᾱ)
 • Eos (Dawn, Ἠώς)
 • Brī́Mes (Strength, Βρῑ́Μη)
 • Thermes (Heat, Θέρμη)
 • Elpabe (Hope, Ἐλπῐ́ς)
 • Ankhisteiam (Kinship, Ἀγχιστεία)

Titan Baby Names

In this list, you will see some well-known titan baby names:

 • Ataxia (Disorder, Ἀταξίᾱ)
 • ÁTes (Disaster, Ᾱ̓́Τη)
 • Lastheh (Mockery, Λάσθη)
 • Kaskos (Little Finger, Κᾰσκός)
 • Gaia
 • Alala
 • Lethargia (Sleepiness, Ληθᾰργῐ́Ᾱ)
 • Abussos (Abyss, Ἄβυσσος)
 • Eos
 • Reise
 • Heber (Youth, Ἥβη)
 • Janus
 • Ambrotan (Immortal, Ἄμβροτος)
 • Isonomia (Equality, Ῐ̓Σονομῐ́Ᾱ)
 • Metabole (Mutation, Μετᾰβολή)
 • Thuellas (Thunderstorm, Θύελλα)
 • Anarkhia (Anarchy, Ἀναρχίᾱ)
 • Akhlaa (Mist, Ἀχλύς)
 • Cassandra
 • Ephemeris (Diary, Ἐφημερῐ́ς)
 • Agan (Struggle, Ἀγών)
 • Ankuras (Anchorage, Ἄγκυρα)
 • Demeter
 • Ares
 • Kake (Vice, Κᾰ́Κη)
 • Apologian (Apology, Ἀπολογία)
 • Emporia (Trade, Ἐμπορίᾱ)
 • Hagios (Holy, Ἅγιος)
 • Cronus
 • Laphūra (Pillage, Λᾰ́Φῡρᾰ)
 • Apollo
 • Enthousiasmos (Enthusiasm, Ἐνθουσῐᾰσμός)

Male Titan Names

Following are some outclass male titan names that you can use:

 • Ekhis (Snake, Ἔχις)
 • Halon (Salt, Ἅλς)
 • Ainigma (Riddle, Αἴνιγμα)
 • Exodace (Departure, Ἔξοδος)
 • Thutais (Sacrificer, Θῠτήρ)
 • Lerace (Delirium, Λῆρος)
 • Dikaiosuner (Righteousness, Δῐκαιοσῠ́Νη)
 • Adikiar (Injustice, Ᾰ̓Δῐκῐ́Ᾱ)
 • Bdelugmam (Horror, Βδέλυγμα)
 • Philiam (Friendship, Φιλία)
 • Hagneir (Purity, Ἁγνείᾱ)
 • Boule (Determination, Βουλή)
 • Calliope
 • Aphrosuner (Folly, Ἀφροσύνη)
 • Thermem (Heat, Θέρμη)
 • Baskanabo (Slanderous, Βάσκᾰνος)
 • Lalemas (Chatterer, Λάλημᾰ)
 • Gramma (Writing, Γράμμα)
 • Cassiopeia
 • Adelphotes (Brotherhood, Ᾰ̓Δελφότης)
 • Ainigmas (Riddle, Αἴνιγμα)
 • Asulon (Sanctuary, Ἄσυλον)
 • Boetheian (Aid, Βοήθειᾰ)
 • Kainosis (Renewal, Καίνωσῐς)
 • Khoreian (Dance, Χορεία)
 • Lussas (Fury, Λύσσᾰ)
 • Dylon
 • Selene
 • Aiglem (Sunlight, Αἴγλη)
 • Theseus
 • Andromeda
 • Gamos (Marriage, Γᾰ́Μος)

Titan Names

How to Name your titan names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with  some good names, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some character names KW1 titan names from different sources, including novels, movies and comics, which you can use to come up with a name for your characters in your favorite book series.

Here are some tips to create simple and unique names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

Here is a list of short and clever names

 • Līmos (Famine, Λῑμός)
 • Xenaa (Guest, Ξένος)
 • Aetais (Eagle, Ᾱ̓Ετός)
 • Kopran (Dung, Κόπρος)
 • Cybele
 • Auran (Breeze, Αὔρᾱ)
 • Herakles
 • Hestir (Hearth, Ἑστίᾰ)
 • Agalliao (Exultation, Ἀγαλλιάω)
 • Maia
 • Kordū́Len (Club, Κορδῡ́Λη)
 • Theram (Hunt, Θήρᾱ)
 • Keraunam (Thunderbolt, Κεραυνός)
 • Elephaë (Elephant, Ἐλέφᾱς)
 • Hermione
 • Ataraxia (Calmness, Ᾰ̓Τᾰρᾰξῐ́Ᾱ)
 • Enokhes (Responsibility, Ἐνοχή)
 • Hippan (Horse, Ἵππος)
 • Dustukhis (Misfortune, Δῠστῠχῐ́Ᾱ)
 • Dipsa (Thirst, Δῐ́Ψᾰ)
 • Metaes (Skill, Μῆτῐς)
 • Halcyon
 • Agros (Agriculture, Ἀγρός)
 • Molpe (Dance, Μολπή)
 • Diaphthorá (Destruction, Δῐᾰφθορᾱ́)
 • Akhlaë (Mist, Ἀχλύς)
 • Ankhisteia (Kinship, Ἀγχιστεία)
 • Eremiam (Solitude, Ἐρημίᾱ)
 • Hagnisman (Purification, Ᾰ̔Γνῐσμός)
 • Priam
 • Hades
 • Gramma (Writing, Γράμμα)
 • Lithos (Stone, Λίθος)
 • Ekthūmim (Ardour, Ἐκθῡμῐ́Ᾱ)
 • Gelabo (Laughter, Γέλως)
 • Aella (Stormwind, Ἄελλᾰ)
 • Eremia (Solitude, Ἐρημίᾱ)

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something that is specific and not too common.

Make it memorable.

Kw1 titan Names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the sub conscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they looks cool, but they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all that names which include hard to spell words.

Here are some examples of easy and catchy names

 • Eryx
 • Kteis (Comb, Κτείς)
 • Agos (Abomination, Ᾰ̓́Γος)
 • Alsos (Grove, Ἄλσος)
 • Lokhos (Ambush, Λόχος)
 • Lampter (Torch, Λᾰμπτήρ)
 • Meloidias (Song, Μελῳδῐ́Ᾱ)
 • Jason
 • Dikaiosuneh (Righteousness, Δῐκαιοσῠ́Νη)
 • Khrusam (Gold, Χρυσός)
 • Therah (Hunt, Θήρᾱ)
 • Eniautos (Anniversary, Ἐνιαυτός)
 • Thesaurais (Treasure, Θησαυρός)
 • Hesukhia (Stillness, Ἡσῠχῐ́Ᾱ)
 • Hermes
 • Ankhone (Suffering, Ἀγχόνη)
 • Agras (Chase, Ᾰ̓́Γρᾱ)
 • Hagneiar (Purity, Ἁγνείᾱ)
 • Alale (Battle, Ἀλᾰλή)
 • Rhea
 • Eireneh (Peace, Εἰρήνη)
 • Geras (Gift, Γέρᾰς)
 • Hobert
 • Adonis
 • Arkhen (Dominion, Ᾰ̓Ρχή)
 • Akraë (Locust, Ᾰ̓Κρῐ́ς)
 • Cynthia
 • Ekhon (Echo, Ἠχώ)
 • Nautikabe (Sailor, Ναυτικός)
 • Leimam (Meadow, Λειμών)
 • Aigupios (Vulture, Αἰγῠπῐός)
 • Memos (Mime, Μῖμος)
 • Magaëe (Sorcerer, Μάγος)
 • Theras (Hunt, Θήρᾱ)
 • Metanastasam (Migration, Μετᾰνάστᾰσις)

When a name has a hard to understand and memorize words, it become quite impossible for the audience to understand it.

Related:200+ Best Darts Slogans and Taglines