Cyclopean Names: 400+ Catchy The Dark Eye Cyclopean Names

Last Updated on December 31, 2021 by Osama Mukhtar

Here you will find some cool and catchy cyclopean names that you will surely like. These are some best and well-known names and you can use them anywhere you want. You can share them with your friends and also you can use them for your own personal use. Don’t forget to check our website for some more unique and clever names.

We have a huge variety of business names that will help you to name your own business in no time. We also have provided some slogans and taglines that you can use to encourage yourself and also your employees. So without wasting any single second of your precious time, let’s dive in and get some good name ideas.

Cyclopean Names

Following is the list of some cyclopean names:

 • Toephamas Sugmochis
 • Xosty Chaiostramis
 • Tophifiotha Phuthros
 • Xarmyklortas Stylios
 • Tsyldi Sphogmondras
 • Selire Stulokthis
 • Sehjen Zominis
 • Bavas Nozimdios
 • Novite Aistros
 • Baiolmendondran Xegmothos
 • Ilre Kelestontho
 • Ilri Sphephys
 • Bemystalen Nygmogis
 • Hilchythemaios Spharges
 • Zyrmyndre Moiphodos
 • Theder Zyrnipon
 • Yindres Thazentonthis
 • Ykantas Chustrolis
 • Stalmis Thydakos
 • Nevi Lorgis
 • Redrane Tustras
 • Dalmesterdon Emes
 • Biglelle Sestron
 • Gikogis Xertukthos
 • Pavytas Surthemas
 • Thoelerydra Hylystios
 • Chivamolior Kentas
 • Takyr Gragmydas
 • Phive Gutas
 • Iklinor Gethras
 • Gysones Stuntondris
 • Kydain Xekenthipis
 • Semane Xulonthogis
 • Iphi Stothres
 • Taiopese Norgos
 • Zekain Muthros
 • Nyrme Phuthmas
 • Aiodynnophe Cedes
 • Desert Haze
 • Tioli Nyklus
 • Ovaestiga Ormis
 • Styngeklar Phyntheranis
 • Havo Hernados
 • Pralegioles Anakthikos
 • Osty Kupos
 • Ipi Hydogas
 • Ollyse Kezes
 • Chymygor Sepykthis
 • Bapheb Pherkakis
 • Tharyrdan Ylas
 • Ralar Nozokthis
 • Paiosen Guthos
 • Choilona Sphekethas
 • Roedny Gymos
 • Sangithen Stumrinthan
 • Milledne Ankimdis
 • Keser Dugmathigos
 • Tsoffonalla Entis
 • Bitreis Stuteris
 • Ralmandron Sykis
 • Siklelen Chethys
 • Ytyr Gadathos
 • Manys Gyrges
 • Tetrakon Cadylos
 • Tsigly Othrikton
 • Provyrdonos Nuthrotas
 • Pramegeordar Horkithas
 • Priklonis Thagiyos
 • Thastyd Stoithron
 • Oelmynes Charistas
 • Chenge Dontis
 • Choffellis Saigmes
 • Moesreres Mothmalothos
 • Ored Xydinis
 • Aevoris Uzosin
 • Tsaffage Ythamdos
 • Yalchas Soris
 • Zaphakan Gosachibis
 • Mivis Sphypachos

The Dark Eye Cyclopean Names

Below are some best the dark eye cyclopean names that you can use:

 • Mesytene Beremdos
 • Maulrethe Beritos
 • Bodemen Chainthas
 • Balefe Damnynos
 • Tatrein Guthrin
 • Myrmine Nuklis
 • Randeas Sythochos
 • Yelmekas Lodapos
 • Iklara Onithos
 • Pamyka Grokliris
 • SmittenKitten66
 • Zavandes Phyrgamdos
 • Phoenix Tetra
 • Ormynia Normudos
 • Bilio Chathromidas
 • Chastekerter Phontys
 • Rahjyrten Mergagos
 • Myngymeker Ykalas
 • Iophe Dathribos
 • Lensotis Deklaus
 • Pritykan Sphethmos
 • Nerysolla Omrokas
 • Hekefala Gryklobas
 • Pyphaille Theris
 • Ensiothe Xades
 • Oryntas Sadan
 • Nivedne Azus
 • Chandikes Hophadeiopas
 • Germyfa Zairnos
 • Stykin Eklalagis
 • Chadrira Pothyntis
 • Mindikar Cherkys
 • Xoiso Xerthomdos
 • Old Regret
 • Kasy Nyrthos
 • Bolmyrdes Praurthan
 • Haklyr Kathmanas
 • Styklys Lomys
 • Edny Thamralokos
 • Ryvyloner Ymikos
 • Pyhjethos Ymrykthon
 • Sydib Ynas
 • Bystin Mermobos
 • Mokles Sentektas
 • Raephysa Ezas
 • Stodis Bogamos
 • Bylchen Sythaus
 • Sildella Xothres
 • Prokidnes Phyrthundros
 • Nomayandra Ulithis
 • Pokyrden Prydamis
 • Mallykon Narmoktas
 • Xilreines Gypadiamis
 • Noffyndra Staphas
 • Bysritar Stunkes
 • Yphi Umrokos
 • Angeler Kustrynthis
 • Pritris Gotykthos
 • Tidodra Sphyrthondribos
 • Sirakler Ogidos
 • Thopho Phydaris
 • Paellydre Hurmuntas
 • Haiostis Ynkokas
 • Noviga Zaudironthis
 • Zolman Lontos
 • Kevlar 2
 • Xoppenna Kesipos
 • Ratrentas Chorkathos
 • Hedar Yrtain
 • Xotryb Hernusin
 • Telristes Umes
 • Prelo Ystres
 • Semo Bephes
 • Adnilla Thaionachos
 • Syrmynalos Phetos
 • Ygle Zygythos
 • Mostakes Chyphes
 • Yanantas Togintis
 • Ilolliges Maitas
 • Thoipythe Seklos
 • Xyhjythestor Duthris
 • Chaphithen Stynkobas
 • Moli Hetostotheios
 • Kidnithe Chuthmis
 • Palchathar Bynkes
 • Thikin Karmichidis
 • Chopi Thutos
 • Hykista Agmas
 • Praklyn Staurgas
 • Nengyge Haklamdis
 • Xendrertes Phuphechos
 • Elryrtios Spherkithis
 • Kaphenalad Xagamos
 • Tselytis Prestran

Storm Giant Names

Enlisted you will see some storm giant names that you will like:

 • Alledne Gredintilis
 • Tandead Lortis
 • Lynge Uthris
 • Kenirdor Perkaus
 • Yalcharder Bykobas
 • JesterZilla
 • Denetas Alekthas
 • Helmys Seros
 • Xyrei Cyrgios
 • Alriphe Zapotis
 • Ilmes Stuthraktonos
 • Roklathes Soidys
 • Eldosa Calos
 • Epynne Namagis
 • Yeteis Kugis
 • Goklyna Eparolos
 • Adrendre Antemdas
 • Bomes Sonthabos
 • Hioffikes Dekiyostis
 • Maderila Phokos
 • Yalyphor Phathmapistin
 • Chestaya Kurtionthos
 • Dysrertar Stunkodos
 • Bedayallyge Ogas
 • Queen Marigold Loot
 • Xodrise Umras
 • Sedayasa Ostrys
 • Doehjylos Nephanthos
 • Chavaesa Sphathris
 • Stolchyr Syrmis
 • Reklir Bemnandros
 • Thikeatar Batukthias
 • Xongiga Ponabamdis
 • Salyntan Cuntekthas
 • Yri Esinthion
 • Gynse Bymaktis
 • Tharys Sphemros
 • EmaildUrWife
 • Madarton Zaiothrus
 • Mista Byran
 • Yondyrtor Byras
 • Ketrindras Zyntapochos
 • Batryssos Lyrkas
 • Resir Synkos
 • Phoiladre Emrobis
 • Hystar Prugaulis
 • Kelchir Ythrakos
 • Yosrephen Grumathiktan
 • Stasaphor Gukilis
 • DanimalDaze
 • Mensi Pharemdis
 • Phedniose Pugmidas
 • Prophas Gurthitos
 • Astid Toputis
 • Ranseta Tuntipos
 • Mily Ogmanthos
 • Xosriklakeos Mudithos
 • VampireHunter 747
 • Kepheges Symrimdis
 • Balo Kadas
 • Kesena Kophis
 • Rakin Chynantis
 • Xingothe Ynkamos
 • Zilcheis Kankes
 • Prenki Sydos
 • Wolverine 6
 • Netflix and Kill
 • Gedresis Dyrmoros
 • Privo Caurnostis
 • Gine Kumnobos
 • Tsesty Hustrikos
 • Bosa Begmos
 • Byketa Paiozistios
 • Ildana Bezas
 • Olmas Thyrkykthiktin
 • Behjassos Thumnas
 • Nelrathodrea Kezakthos
 • Tholris Grados
 • Phestiphiosa Stupantos
 • Bysa Phudumis
 • Tsivo Buphas
 • Elosa Grozes
 • Xildy Thumes
 • Thodylle Sugmimis
 • Thoffylle Zaiogastis
 • Ovinne Xamys
 • Kiniros Thenkibokthis

Ettin Names

In this list, you will get some cool ettin names:

 • Zeklilon Stenthintos
 • Appyres Tanthochas
 • Vagabond Warrior
 • Manchu Man
 • Ophithe Styntis
 • Kiphylle Zelis
 • Oldifa Untigis
 • Choedreris Kemnalis
 • Bangais Thymes
 • Zodandassar Yres
 • Xana Prulos
 • Likliolle Burmis
 • Fury
 • Gysothe Sargabos
 • Delan Losatos
 • Xiosi Dyrmegin
 • Byvatios Xupes
 • Bohjerdod Kamris
 • Chatreklekor Xyphis
 • Lidrellis Agmos
 • SwiftSpeed 3.1415
 • Yrmeas Kethririlos
 • Mikastos Merthimdis
 • Synky Cozonthos
 • Tangiklaior Nusymdos
 • Praglila Phekopos
 • Ralake Lurgas
 • Ednonyge Termonos
 • Ereikas Sphephos
 • Zormata Uphiyotis
 • Illaeses Kaunes
 • Hongidre Costreion
 • Killethion Aiothaneios
 • Xaistyn Mathryndros
 • Evys Gykos
 • Zyde Laphikthis
 • Duke HGTV LIES
 • Noma Etas
 • Atris Lerges
 • Zymi Tokletos
 • Mahjiphab Unigis
 • Xinga Lastrekthos
 • Kodrafe Grumnentimas
 • Elo Hanas
 • Revystad Nyrabos
 • Hanidra Garkektos
 • xX SpitFire
 • Thoken Tekes
 • Pradrone Hormothas
 • Chedytha Naphabin
 • Rilo Myphikthis
 • Pohjean Naiorgen
 • Ylore Graiostrokos
 • Tsido Emrenthis
 • Rolystas Comryndros
 • Thestygaos Xyrmis
 • Dastan Zynthandros
 • Edytan Pramulos
 • Lord LazyKiller
 • Mekli Luphuthos
 • Pyrmastes Prythmainis
 • Sir Venmo4waffle VI
 • Rillen Tothodas
 • Germase Cynukis
 • Saiomeleter Cetes
 • Oder Chephos
 • Stolrar Grorgiris
 • Ilroke Prurnokthis
 • Mille Ephonondras
 • Ylryr Zythesan
 • Nilyste Tarus
 • Matigas Pykis
 • Radny Chantos
 • Kevas Stananthas
 • Kevendar Argaton
 • Ovys Stemaindros
 • Zonys Chenthythomos
 • Zastelle Hypys
 • Hidri Darkostothas
 • Tsini Kamnindros
 • Ydai Mergonos
 • Tsirynna Putistos
 • Irmaere Grepintistas
 • Tyryndor Ymrenos

Cyclopean Names

How to Create Your Own Cyclopean Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a good name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some cyclopean names from different sources, including novels, movies and comics, which you can use to come up with a name for your characters in your favorite book series.

Here are some tips to create simple and unique names

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

Here is a list of short and clever names.

 • Hoelrer Kymnis
 • Kasryn Bylestos
 • Allyrdaior Sethmistios
 • Poephan Omis
 • Hodika Lethmos
 • Benadnenna Mamras
 • Pangife Sethmis
 • Yllaya Corgas
 • Kermimekes Amniktitis
 • Riff Raff
 • Tippallothe Xuklopichis
 • Halmeined Hyrkothas
 • Medri Tothrys
 • Neldekara Grades
 • Nedne Praithmomdos
 • Masir Gethmastikthos
 • Prahjynas Gralomos
 • Paeffola Sethon
 • Cholo Hymros
 • Phaeldi Gregostias
 • Gepy Mymnaunthan
 • Haephy Zyrtys
 • Ollele Kyzin
 • Haiolchyn Hyrin
 • Irylos Gankylas
 • Pinekor Baugos
 • Xaphere Grurtiyondras
 • Xoilyris Chophos
 • No1 HEB Fan 5
 • Tanseka Nemriyos
 • Tikytan Pemristos
 • Bandrys Tokotos

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something that is specific and not too common.

Make it memorable.

Cyclopean names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the sub-conscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they looks cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the names that include hard to spell words.

Here are some examples of easy inspiring names.

 • Yaingis Daphas
 • Zylrites Goklenthas
 • Beldipha Bonthios
 • Keppio Ynkomdeios
 • Rerandas Okotis
 • Hylinne Amis
 • Olrothia Sathiyopas
 • Rana Xynkalis
 • Ditryntas Umykthas
 • Hidyr Netigos
 • Xolchaimothor Chenkos
 • Taionenton Chaithros
 • PinkPanther
 • Xalrike Eklas
 • ExoticAlpha Alpha
 • Paladin Fiend Oblivion
 • Thalekires Zenomdos
 • Bimitha Aiomebas
 • Tystyphite Duthras
 • Wooden Man 911
 • Goppa Gukethas
 • Betristeor Mainkothos
 • Tophenas Hodiristos
 • Cheke Borkondris
 • Thophio Lygmos
 • Pyglandre Ceseiontachis
 • Songan Pryphontikos
 • Saiensylalla Lumnakthiandros
 • Tolli Dustrus
 • Melyrten Duphodin
 • Hongose Yrkamis
 • Hymintos Spherkes
 • Thysrirdas Chathes
 • Areas Thathybis

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related: 400 Best Claw Weapon Names