400 Best Naruto Character Names Ideas

Last Updated on November 19, 2021 by Mubashir Rafique

Here we have shared some cool and catchy Naruto Character Names that you will like.

The Naruto series is one of the most popular manga in the world after all, and that’s due in part to the fantastic character names that are given to the series’ characters. We all know the names of the main characters, but what about the rest of the characters in the series?

Let’s find out.

Naruto Character Names

These are some cool Naruto charater names that you will like:

 • Mōryō
 • Yadahara Machitomi
 • Kirizuno Koyomi
 • Mihei Shokoto
 • Isemisu Shinzayoshi
 • Kongō
 • Manakite Tamukumo
 • Yūra
 • Tōka Senju
 • Hisame
 • Genzō
 • Amehaya Sumimi
 • Chōji Akimichi
 • Chōji’s mother
 • Ogashino Midonako
 • Enchanted Falcon Flash
 • Sugidera Haninatsu
 • Sandayū Asama
 • Isago
 • Daikoku Funeno
 • Gamariki
 • Sukima
 • Kamatari
 • Hikaku Uchiha
 • Might Guy
 • Kunijiro
 • Demon Eruption
 • Midare
 • Uzusawa Tokitake
 • Kaori
 • Hizashi Hyūga
 • Tsubusa
 • Kurenai Yūhi
 • Arame Maenoue
 • Zaku Abumi
 • Matsu
 • Tami
 • White Meteor Fall
 • Enonda Kagenaga
 • Bekkō
 • Sazanami
 • Sekitsami Chiyori
 • Onani Aketaka
 • Ushi
 • Kankurō
 • Onayama Marenobu
 • Yotaka
 • Hokuto
 • Nishimida Sakuri
 • Oshiwata Kamabaru
 • Katsuyashi Shuki
 • Chiriku
 • Gantetsu
 • Hakaki Kyonobu

Naruto Female Characters Names

Following are some cute Naruto female characters names:

 • Stunning Crane Fang
 • Futaba
 • Baki
 • Unnamed Akimichi member
 • Ayame
 • Rabid Clap
 • Suzuzora Bunrabuchi
 • Sanoda Tatsuhaku
 • Uruchi Uchiha
 • Seito
 • Sakuse Azumoru
 • Mizuki
 • Third Hoshikage
 • Hatsami Dokoto
 • Mawayoshi Midoniko
 • Utakata
 • Dan
 • Sazaka Manamitsu
 • Tomari
 • Graceful Moon Drain
 • Shallow Giant Knock
 • Gennai
 • Hornet Spear
 • Unnamed Tadpole
 • Takanoda Anenoue
 • Tamaki
 • Yūkimaru’s mother
 • Nane Yusumio
 • J
 • Haku’s parents
 • Mei Terumī
 • Chikara
 • Chōza Akimichi
 • Rinji
 • Tsubaki (anime)
 • Kuroma
 • Ibara
 • Fukukaki Yasukko
 • Iwagawa Kimimeko
 • Matsumano Gonkei
 • Uzumatsu Rinara
 • Fugaku Uchiha
 • Gōzu
 • Otsujima Misamaki
 • Seimei
 • Fū (Jinchūriki)
 • Kuromaru
 • Tomaru Minakura
 • Ginji
 • Inashida Toraku
 • Imada Kanzasato
 • Baku (ANBU)
 • Manamine Tsukko
 • Tahakida Ennosine
 • Kinosaki Akizuka

Best Naruto Characters Names

Below are some cool and catchy best Naruto characters names:

 • Great Toad Sage
 • Jigumo
 • Mosaki Kako
 • Omosari Hararaku
 • Guren (prisoner)
 • Neji Hyūga
 • Hamaroma Fukoji
 • Akabira Chihachi
 • Temari
 • Okashima Kimimomi
 • Autumn Ambush
 • Sasori
 • Kegon
 • Beautiful Dragon Push
 • Tatsuji
 • Demonic Statue of the Outer path
 • Ugai
 • Urushi
 • Hinata Hyūga
 • Fugai
 • Gozu
 • Hayate Gekkō
 • Yadazumi Haruriko
 • Azugiri Hisachi
 • Shion
 • Enonari Yutaro
 • Inatsu Makisu
 • Enchanted Elemental Blast
 • Fukuhata Toyotsu
 • Five-Tailed Dolphin Horse
 • Ibiki Morino
 • Orochimaru
 • Sagi
 • Shinta
 • Shomari Kyukeno
 • Baiu
 • Menō
 • Kayama Mitsudao
 • Katamoto Tsurahei
 • Jirōchō Wasabi
 • Satetsu
 • Armadillo Strike
 • Natsuwari Tomosaburo
 • Amaru
 • Mawazuma AruriOkahoshi Tatsukuri
 • Yurinojō
 • Kurotsuchi
 • Sakiguchi Mokazu
 • Yadamuro Emachi
 • Fuku
 • Satsuki Naruyasu
 • Kusuna
 • Titan Technique
 • Fujin
 • Asawa Nagakeno

Naruto Shippuden Characters Names

These are some cute Naruto shippuden characters names:

 • Fukusano Kakichi
 • Kuromuro Matsukoto
 • Yūgao Uzuki
 • Tekka Uchiha
 • Monkey King: Enma
 • Mizore Fuyukuma
 • Kirishita Miyasai
 • Susuki (Land of Demons)
 • Koji
 • Akawa Noboyasu
 • Moegi
 • Minoji
 • Manabu Akamon
 • Abiru
 • Zasho Masudiri
 • Hamaki Mimura
 • Itachi Uchiha
 • Ōkei
 • Buna
 • Wakiyomi Bunrahei
 • Agira Ryūdōin
 • Giant Panda
 • Kamikiri
 • Suiko
 • Hotaru
 • Kirika Tadataro
 • Zakane Inemba
 • Tsukino
 • Nawaki
 • Sebata Katsutoki
 • Ageha
 • Kaguwata Sayodoka
 • Izumaya Marechi
 • Chibi
 • Bando
 • Kusabi
 • Ishigawa Akerai
 • Three Haimaru Brothers
 • Chief Strike
 • Mochimura Jinzakumo
 • Otobuki Kojunsei
 • Sakahara Jogami
 • Ūhei
 • Gerotora
 • Two-Tailed Monster Cat
 • Head Ninja of Kumogakure
 • Hiramaya Mamokio
 • Aratomi Hoto
 • Iwashi Tatami
 • Kashito Umerise
 • Hamakuwa Keki
 • Yurika
 • Yagura (anime)
 • Sumishida Shiniburo
 • Sakumo Hatake
 • Yoshino Nara

Coolest Naruto Characters Names

Following are some coolest Naruto characters names:

 • Zōri
 • Shinnō
 • Menacing Bone Bolt
 • Gen’yūmaru
 • Hirabashi Jinzatora
 • Yūdachi
 • Shigaki Jakko
 • Kagami Munesa
 • Sekinaga Arichiko
 • Kakkō
 • Hayamaki Sorio
 • Unnamed Daimyo
 • Inari
 • Ribira Maritomi
 • Kagura
 • Onaki Ryutsuya
 • Tsukushi
 • Uranagi Manore
 • Quick Flush
 • Sakaba Sakubumi
 • Lone Ambush
 • Yoroi Akadō
 • Oshizumi Ikura
 • Hagata Taditsune
 • Yamato
 • Kunihisa
 • Mukade
 • Masumura Kanekumi
 • Sumaru
 • Meizu
 • Kikujō
 • Ino Yamanaka
 • Komachi Tena
 • Katabu Tamumasa
 • Hyō
 • Yasuka Kunijiro
 • Katsuyu
 • Tsuchigumo chief
 • Uchiha clan ancestor
 • Raccoon Ambush
 • Nadare Rōga
 • Kotetsu Hagane
 • Aoi (game)
 • Narimaki Shidori
 • Ebishino Junihashi
 • Kusuma
 • Onari Jotsu
 • Tomimo Seimaro
 • Manatsuka Ashibusuke
 • Igani Masageru
 • One-Tailed Shukaku
 • Fake Cricket Push

Naruto Character Names

How to Write Naruto Character Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Naruto character name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Naruto character names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create Naruto character names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something that is specific and not too common.

Make it memorable.

Naruto character Names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:

500 Best Upcycled Furniture Business Names Ideas