400 Best Pegasus Names That You Will Like

Last Updated on December 26, 2021 by Mubashir Rafique

Here we have shared some cool and creative Pegasus Names that you will like. Over the last year, we have helped thousands of people name their businesses, characters, and pets.

You can also choose a good name from the below list of Pegasus Names. But make sure to select such a name that will impress your friends and family.

Let’s dive in.

Pegasus Names

Here we have shared some of the best cool and catchy Pegasus names:

 • Athellia
 • Cassavana
 • Thatrius
 • Leonistheus
 • Agamephon
 • Denilina
 • Phantarnus
 • Admejax
 • Atlalos
 • Katia
 • Zessa
 • Aearidon
 • Acadras
 • Obethon
 • Thyeteon
 • Dariaros
 • Alyra
 • Krastolos
 • Demodes
 • Chenie
 • Dariodalus
 • Kyridros
 • Janne
 • Ticlus
 • Xasmus
 • Eraxio
 • Daedalus
 • Tystos
 • Myrolaus
 • Thanomas
 • Damanous
 • Ianis
 • Naunios
 • Anadora
 • Hasima
 • Lameon
 • Euphenora
 • Diathia
 • Faella
 • Ophenthea
 • Karila
 • Damiademus
 • Tharene
 • Damiapheus
 • Alerena
 • Iocia
 • Cotria
 • Athenne
 • Bazydros
 • Ajarian
 • Irinia
 • Denidia
 • Yolanor
 • Cophine
 • Thejax

Famous Pegasus Names

In this list, I have shared some of the best famous Pegasus names for you:

 • Pyrandras
 • Evasia
 • Notria
 • Daephos
 • Persenne
 • Naidora
 • Ereclus
 • Koron
 • Elindra
 • Jadras
 • Naumeon
 • Bazyphon
 • Telamon
 • Iathes
 • Phantaseus
 • Ocearian
 • Titateia
 • Eborria
 • Icodas
 • Tiarene
 • Aletia
 • Arsestus
 • Arsedes
 • Axentha
 • Eramas
 • Titanthea
 • Vaneleta
 • Agalla
 • Damionidas
 • Zeranora
 • Drapios
 • Tivades
 • Antanous
 • Vasirgus
 • Acateon
 • Brynidas
 • Damialles
 • Melaimena
 • Neotine
 • Eleaphine
 • Adetine
 • Learitus
 • Gelardanus
 • Peliareus
 • Doraxio
 • Hyasima
 • Demesios
 • Timassa
 • Nephine
 • Maetha
 • Thephon
 • Minethia
 • Kolia
 • Bellassa

Female Pegasus Names

In this list, you will see some useful and simple female Pegasus names:

 • Cophelia
 • Kyritros
 • Raimisia
 • Trella
 • Aetomaeus
 • Hatha
 • Livada
 • Alelles
 • Koritus
 • Isaneta
 • Dariolix
 • Thesia
 • Pheresa
 • Demophos
 • Ophidora
 • Nailia
 • Arseses
 • Adaleta
 • Livanora
 • Adarena
 • Erelles
 • Nocia
 • Kotrios
 • Dathia
 • Tyteus
 • Heramion
 • Ebolona
 • Aredia
 • Iolla
 • Gelamnon
 • Aeamas
 • Cavana
 • Naulius
 • Arteperos
 • Bacculos
 • Dariorus
 • Leathea
 • Katha
 • Adejax
 • Kyneta
 • Tivaleon
 • Raillia
 • Ophiphne
 • Midassus
 • Tialline
 • Siresia
 • Archedros
 • Selesine
 • Xasios
 • Adeda
 • Eirenia
 • Dariaseus

Male Pegasus Names

In this list, you will see some of the best male Pegasus names that you will like:

 • Karilona
 • Peliades
 • Naredite
 • Telaclus
 • Nauclus
 • Leora
 • Ajasidas
 • Artelos
 • Adramnon
 • Darialeon
 • Ophimena
 • Sirella
 • Titada
 • Deninor
 • Adenidas
 • Aretria
 • Lariresa
 • Damiodemus
 • Vanemeda
 • Elimisia
 • Heratrios
 • Tyrorgos
 • Bazyrus
 • Haecarus
 • Maritine
 • Gelaphos
 • Aelos
 • Xesima
 • Arinora
 • Antemeon
 • Lopheus
 • Selenne
 • Aleneta
 • Koruses
 • Eudotria
 • Leodora
 • Minera
 • Idophelia
 • Caetone
 • Diallia
 • Calimon
 • Casine
 • Adradon
 • Radas
 • Ascander
 • Aldoteia
 • Caparon
 • Timatria
 • Admetos
 • Arcastolos
 • Anterian

Funny Pegasus Names

Below are some of the best funny Pegasus names that you will like:

 • Admexus
 • Metha
 • Calirios
 • Ascadras
 • Zeralanie
 • Teredora
 • Sotelaus
 • Evadora
 • Abdesios
 • Maeda
 • Rhoclus
 • Larian
 • Archecos
 • Caedras
 • Marindia
 • Icolemus
 • Iodora
 • Fendra
 • Leolline
 • Thanothes
 • Leorios
 • Diomnon
 • Thaulops
 • Aesmus
 • Adecarus
 • Pheteia
 • Agnethia
 • Sabastos
 • Trendra
 • Teremisia
 • Naineta
 • Ebonia
 • Athalphos
 • Physius
 • Haleta
 • Obetia
 • Aphrodora
 • Tides
 • Neomisia
 • Sirevana
 • Euphemara
 • Athethia
 • Bazyritus
 • Capalops
 • Tydas
 • Opherena
 • Livatine
 • Dramaeus

Pegasus Names

How to write Pegasus Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Pegasus name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Pegasus names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create Pegasus names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something specific and not too common.

Make it memorable.

Pegasus names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:

400 Best Mistborn Nobility Names That You Can Use