400 Best Tswana Names Ideas and Suggestions

Last Updated on January 24, 2022 by Mubashir Rafique

Here we have shared some cool and creative Tswana Names that you will like. Over the last year, we have helped thousands of people name their businesses, characters, and pets.

You can also choose a good name from the below list of Tswana Names. But make sure to select such a name that will impress your friends and family. Let’s dive in.

Tswana Names

 • Dithapelo Kutlwano
 • Kgomotso Letang
 • Topo Pelonomi
 • Thabiso Onkgopotse
 • Leruo Setshaba
 • Kefentse Kealaboga
 • Gogontle Lebopo
 • Mokwenaotsile Bonang
 • Theo Thabiso
 • Gopolang Moswen
 • Kamogelo Ipeleng
 • Atla Tshephang
 • Mmaabo Keabetswe
 • Tumisang Monnieemang
 • Onkgolotse Goaletsa
 • Moatlhodi Refilwe
 • Ofentse Nathanaele
 • Botsile Mothophi
 • Atla Keabetswe
 • Letlhogonolo Khumo
 • Kgalalelo Naledi
 • Segametsi Gaolathe
 • Elang Atla
 • Tefo Koketso
 • Senatla Mareledi
 • Boikanyo Tumisang
 • Mphoetsile Malebogo
 • Lebopo Warona
 • Baone Onkemetse
 • Neo Marumo
 • Basimane Otsogile
 • Keaboka Tefo
 • Ontiretse Lebogang
 • Morwadi Batlanang
 • Ntshekisang Tshegofatso
 • Anterea Dikgakgamatso
 • Kgomotso Ofentse
 • Lore Gadiitsiwe
 • Keaboka Tirotsaone
 • Entle Maikaelelo
 • Katlano Tebo
 • Sethunya Mokwenaotsile
 • Kesego Keiponye
 • Oratile Boipelo
 • Ookeditse Mogapi
 • Gosegomang Kedidimetse
 • Sebaga Basadi
 • Kobamelo Bonno
 • Maano Dikitso
 • Batlanang Dithapelo
 • Monnieemang Boikanyo
 • Monnieemang Atla
 • Lefika Daniele
 • Warona Keletso
 • Botsile Atla

Female Tswana Names

Below are some of the best female Tswana names that you will like:

 • Monnieemang Kobamelo
 • Tumisang Molaakgosi
 • Mofhenyi Kenanao
 • Keemenao Tale
 • Bakang Rebaone
 • Gomolemo Ofentse
 • Mothei Molefi
 • Maatla Gomolemo
 • Thatayaone Petere
 • Warona Loeto
 • Lebopo Batlanang
 • Onkgopotse Bonang
 • Amogelang Kerapetse
 • Ofentse Mogotsi
 • Kgotso Maatla
 • Poloko Ponatshego
 • Kabelano Gape
 • Kerapetse Letang
 • Omaatla Ookeditse
 • Bonang Tiroyamodimo
 • Mosetsanagape Tshephang
 • Dikitso Loago
 • Dikgakgamatso Maatla
 • Thaelo Game
 • Kutlwano Mokwenaotsile
 • Molefi Leetile
 • Moreri Omphile
 • Mooketsi Temo
 • Mokaedi Kebaneilwe
 • Baone Dikoloti
 • Kgosiemang Koketso
 • Gaolathe Gaolathe
 • Modibedi Poloko
 • Tumisang Kopo
 • Oesi Thusego
 • Tirotsaone Kopano
 • Warona Oaitse
 • Tumisang Keaboka
 • Onkgomoditse Puleng
 • Gaolapelwe Maikaelelo
 • Onkgomoditse Barulaganye
 • Dithapelo Oaitse
 • Gaolathe Goaletsa
 • Akanyang Thito
 • Manno Lore
 • Mpopi Tshweu
 • Batshegi Atlarelang
 • Goaletsa Baone
 • Botlhe Keabetswe
 • Sebaga Botsile
 • Kgotso Botlhe
 • Poloko Tumisang
 • Gopolang Thomase
 • Sebaga Goaletsa

Male Tswana Names

Following are some of the best male Tswana names to impress you:

 • Onneile Mosetsana
 • Gofaone Motheo
 • Kerapetse Tswelelo
 • Tshephang Baone
 • Letsogile Ditiro
 • Omolemo Onkgopotse
 • Botsile Boammaruri
 • Gopolang Seneo
 • Kobamelo Kerapetse
 • Mothudi Kutlwano
 • Baone Dikgakgamatso
 • Atang Ponatshego
 • Motshidisi Babusi
 • Monnieemang Keeya
 • Monnieemang Gaolathe
 • Atla Thusego
 • Onneetse Kedidimetse
 • Gofaone Letsego
 • Kebasadi Tefo
 • Tuduetso Tshweu
 • Oaitse Josefe
 • Atang Batho
 • Loeto Mmoloki
 • Gaolebale Neo
 • Tsotlhe Kutlwano
 • Dikgakgamatso Letlhogonono
 • Koketso Kgomotso
 • Mogotsi Molaodi
 • Obonye Galeage
 • Sakaria Phefo
 • Topo Tsotlhe
 • Tsotlhe Tefo
 • Morapedi Botlhale
 • Gofaone Seako
 • Tswelelo Baone
 • Tshwanelo Kerapetse
 • Galeage Lepang
 • Gaolathe Maatla
 • Rebaone Khumoetsile
 • Botsile Montshwari
 • Moreri Thabo
 • Galaletsang Basetsana
 • Onkemetse Atang
 • Monnieemang Kgotso
 • Lore Mothophi
 • Ontlametse Utlwanang
 • Phatsimo Gaolapelwe
 • Oaitse Keabetswe
 • Ngaka Johane
 • Tiroyamodimo Kobamelo
 • Mofhenyi Kerapetse
 • Rehana Kgalalelo
 • Galaletsang Mokwenaotsile

Unique Tswana Names

In this list, you will see some useful and simple unique Tswana names:

 • Kgomotso Goaletsa
 • Montle Kebaneilwe
 • Masego Gorata
 • Magosi Petere
 • Gaolathe Oaitse
 • Resego Atla
 • Omaatla Keabetswe
 • Kopo Mokaedi
 • Tiroyamodimo Letlhogonono
 • Godiraone Kabo
 • Kobamelo Kobamelo
 • Tshegofatso Maikaelelo
 • Tiroyamodimo Kgosiemang
 • Bonyana Barulaganye
 • Ngaka Baone
 • Busang Onkemetse
 • Sebaga Onkgopotse
 • Mompoloki Khumo
 • Oreneile Polelo
 • Lore Goaletsa
 • Rebaone Mothanka
 • Loago Mmaabo
 • Lewatle Lewatle
 • Keeya Serefete
 • Kutlwano Kgomotso
 • Jakobe Lefika
 • Poloko Rotlhe
 • Katlego Lebogang
 • Ookeditse Lore
 • Goaletsa Kgolo
 • Emang Bonang
 • Kutlwano Lasaro
 • Keemenao Tebogo
 • Onkgopotse Baone
 • Tsholofelo Gosiame
 • Topo Atla
 • Botlhe Abueng
 • Maano Botsile
 • Rorisang Ipeleng
 • Lewatle Keitumetse
 • Baone Onkagetse
 • Tiroyamodimo Mokaedi
 • Dingalo Morati
 • Poloko Onkemetse
 • Kefenste Ookeditse
 • Ponatshego Dikoloti
 • Lore Moatlhodi
 • Botsile Tuduetso
 • Gosaitse Loago
 • Mothophi Baaitse
 • Gaselebalwe Keaoboka
 • Matlhogonono Tshimologo
 • Anterea Kgomotso

Catchy Tswana Names

In this list, you will see some of the best catchy Tswana names that you will like:

 • Modi Gaolefufa
 • Maretha Nametsegang
 • Onkgopotse Kebaneilwe
 • Basimane Thabo
 • Tshepiso Batlanang
 • Tswelelo Etsile
 • Kebabonye Poloko
 • Pusoetsile Gaone
 • Segomotso Mmaabo
 • Kopo Keabetswe
 • Ofentse Letang
 • Warona Kerapetse
 • Thabiso Bogadi
 • Bonyana Modibedi
 • Lewatle Tswelelo
 • Sedireng Rotlhe
 • Kebaneilwe Kopo
 • Etsile Aberahame
 • Refilwe Oaitse
 • Monnieemang Ponatshego
 • Mogotsi Baikathudi
 • Jakobe Koketso
 • Atang Baone
 • Mpho Dikitso
 • Dikgakgamatso Loago
 • Kutlwano Bonang
 • Game Resego
 • Dithapelo Gosaitse
 • Senatla Dikitso
 • Emang Tswelelo
 • Koketso Baaitse
 • Mokwenaotsile Oaitse
 • Emang Kebaneilwe
 • Lewatle Baone
 • Bogadi Letang
 • Gape Maatla
 • Tumisang Gadiitsiwe
 • Mpopi Goaletsa
 • Bonyana Kedumetse
 • Lebone Pelotheri
 • Gaolapelwe Magetalene
 • Letang Mokwenaotsile
 • Baleseng Dithebe
 • Gadiitsiwe Tefo
 • Gadiitsiwe Malebogo
 • Goaletsa Dintlenyane
 • Dikoloti Gopolang
 • Keitiretse Ogomoditswe
 • Dikoloti Sebaga
 • Kedidimetse Ookeditse
 • Mosamaria Modibedi
 • Kenanao Boammaruri

Tswana Names

How to write Tswana Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Tswana name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Tswana names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create Tswana names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something specific and not too common.

Make it memorable.

Tswana names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:

400 Catchy Pet Owl Names Ideas