Chinese Names: 400+ Cool Chinese Names Ideas And Suggestions

Last Updated on July 4, 2021 by Mubashir Rafique

In this blog, we have shared some cool and amazing Chinese names. That you can use for free and anywhere you want.

Chinese names are used in China and in Chinese communities throughout the world. Depending on the character name are used for a person.

Let’s dive in.

Chinese Names

Below are some Chinese names, that you’ll like:

 • Lei Gang
 • Kong
 • Lai Xinya
 • Yuan Luoyang
 • Jiang Hai
 • Xiaojian
 • Mao Ju
 • Lai Long
 • Chuntao
 • Tao Hanying
 • Yang Ping
 • Bingwen
 • Zhuan Delan
 • Zhen Guanyu
 • Bai Kang
 • Liao Xinyue
 • Hongqi
 • Xuan Xiu
 • Jianyu
 • Qian Rong
 • Geng Jiang
 • Shi Hong
 • Yaozu
 • Quan Dong
 • Shu
 • Nuo
 • Zhao Su
 • Lu Jianhong
 • Cai Luoyang
 • Jiang Zhi
 • Jiang Yuhan
 • Lee
 • Jie
 • Xu Xiuying
 • Xian Liuxian
 • Cuifen
 • Chao
 • Fenfang
 • Fang Lin
 • Xiaosheng
 • Cui Zhelan
 • Xueqin
 • Teng Li
 • Zian

Ancient Chinese Names

Following are some ancient Chinese for you:

 • Mao Yi
 • Zhyuan
 • Zeng Ling
 • Lian Bo
 • Tan Fen
 • Dongmei
 • Wan Xiang
 • Aiguo
 • Wenqian
 • Shi
 • Su Xiang
 • Li Wen
 • Qianfan
 • Kong Min
 • Lu Long
 • Xu Lan
 • Pan Kun
 • Hung
 • Wan Zexian
 • Zou Xiang
 • Yan Zhelan
 • Howin
 • Renxiang
 • Xiao Yazhu
 • Tingzhe
 • Minzhe
 • Yang Jian
 • Tian Wen
 • Yunru
 • Tao Tai
 • Zheng Hu
 • Yang Chun
 • Xue Fen
 • Huidai
 • Duan Zemin
 • Chang Yijun
 • Zhen Shi
 • Shi Song
 • Tao Meng
 • Zhou Bao
 • Bolin

Chinese Warrior Names

Enlisted are some Chinese warrior names for you:

 • Lien
 • Feng
 • Ma Ling
 • Jun
 • Geming
 • Shan
 • Xiong Li
 • Ho
 • Shao Su
 • Deming
 • Yan Shun
 • Ninghong
 • Yan
 • Ying
 • Lok
 • Changying
 • Feng Zexian
 • Jiayi
 • Kang Ah
 • Lian
 • Ushi
 • Zhu Tai
 • Donghai
 • Zhang Ai
 • Ye Jun
 • Kong Fen
 • Xu Jianhong
 • Mo Xinya
 • Lanying
 • Guo Song
 • Xue
 • Chang Bai
 • Yao Yating
 • Guo Fang
 • Xie Guanyu
 • Hou Wuying
 • Kong Bi
 • Zihao

Evil Chinese Names

Following are some evil Chinese names for you:

 • Zou Shuren
 • Ru
 • Junjie
 • Guangli
 • Pan Ming
 • You
 • Ruomei
 • Cao Ning
 • Long Zhi
 • Yu Rong
 • Zhan Wen
 • Zheng Shuren
 • Zhu Shun
 • Lei Delan
 • Liao Guanyu
 • Ma Xia
 • Wuzhou
 • Zhenzhen
 • Tao Cheng
 • Wen Chao
 • Chunhua
 • Wei Zhou
 • Chenguang
 • Weici
 • Cai Qigang
 • Su Zan
 • Dandan
 • Shao Zhi
 • Kang
 • Chonglin
 • Wan Huan
 • Lin Chen
 • Lu Xue
 • Yuan
 • Huo Wen
 • Tengfei
 • Yang Hong
 • Zhan Chao

Chinese mafia name

Enlisted are some Chinese mafia names, that you’ll like:

 • Qiao
 • Cai Bai
 • Shi Tai
 • Wei Zemin
 • Sun Ruogang
 • Yao Huo
 • Ah Lam
 • Long Guanyu
 • Peng Lim
 • Yang Huo
 • Park
 • Xuan Qing
 • Tian Zan
 • Chenglei
 • Liu
 • He
 • Yu
 • Guowei
 • Zhen
 • Zhen Cui
 • Quan Jin
 • Changpu
 • Jinghua
 • Jingguo
 • Nuwa
 • Hu
 • Zheng Zexian
 • Teng Tu
 • Chen Bi
 • Huang Hong
 • Shen Zhou
 • Dong Nuan
 • Yan Wei
 • Rong
 • ZongyingZou He
 • Shi Jianhong
 • Ah Cy
 • Tang Weii
 • Xia Fu
 • Yao Su
 • Guoliang
 • Yunxu
 • Yao Jing
 • Mao Guanyu

Fake Chinese Name

Here are some fake Chinese names, that you can use anywhere you want:

 • Jaw-Long
 • Geng Shun
 • Meixiu
 • Fu Shuren
 • Tao
 • Lihua
 • Yenay
 • Zi Qing
 • Bai Na
 • Fu Lim
 • Chaoxiang
 • Suyin
 • Liling
 • Xiao Shufen
 • Boqin
 • D‚sh
 • Chu Hua
 • Qian Jun
 • Zhaohui
 • Yue
 • Geng Jingyi
 • Wan Li
 • Zhiqiang
 • Ding Chun
 • Zenguang
 • Jing
 • Meng Tai
 • Yu Ming
 • Yao De
 • Qiao Hui
 • Guo Cui
 • Ding Qigang
 • Lang Jing
 • Jiang
 • Li Dan
 • Ling
 • Cheng Huo
 • Mingxia
 • Luo Jiang
 • Zeng Long
 • Quan Yahui
 • Meihui
 • Xu Wuying
 • Baozhai
 • Yong
 • Shun
 • Xiaozhi
 • Chang Xinyue

How To Create A Chinese Name By Yourself

There are some tips and tricks that will help you to create a name by yourself without asking others.

Brainstorm and Make a List Of Chinese Names

The first step to name a person or an object is brainstorming. First, you have to think of a name by yourself. Think about the most beautiful aspects of life, beautiful scenes of nature and precious things in the world.

You have to think of a number of lists for choosing the best name. If you find some beautiful names and you think they are enough to choose a perfect name. then make a list of all of them.

Now, you can choose the best name for the person, place, or object.

Conduct A Thorough Internet Search

The second step is to conduct a thorough internet search. As we all know this is the era of technology. We can search for a name on the internet without any difficulty.

Nowadays, we all know the use of the internet. We all can search the names with the help of a website that provides a list of names.

Make Sure The Name Sounds Good When Said Aloud

The third step before naming a person, place, or thing, you should have to use a name that sounds good when someone said the name in public. A name has a different impression on a person who listens to the name.

We also know that an easy and beautiful name when said loud has a very beautiful sound.

Keep It Short & Simple

The fourth step is to make a name short and simple. If the name of the person is short and simple, anyone can use the full wording of the name without any difficulty.

If the name is long and hard to use, then people make a nickname for the person, place, or thing. And don’t use its proper name.

Make sure you are personally happy with the name

The last step is to make sure you are personally happy with the name. Before naming a person, place, or object, you have to make sure that you are happy with the name.

If you are personally happy with the name, you can share the name with all the people and don’t have any difficulty in saying the name in public. And people like the name as well.

I hope that you like all the names that we have shared with you, and hope that you have found that, what you are looking for.

Related:

400+ Witch Names